Oferta partnerska@1920x

Oferta partnerska

Pro­wa­dzisz mar­kę wspie­ra­ją­cą bran­żę wynaj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go i chcesz dotrzeć bez­po­śred­nio do swo­jej gru­py odbiorców?

Sko­rzy­staj z oferty partnerskiej Krótkich Konferencji.

To spo­tka­nia odby­wa­ją­ce się sys­te­ma­tycz­nie w dużych mia­stach Pol­ski, zrze­sza­ją­ce oso­by wynaj­mu­ją­ce krót­ko­ter­mi­no­wo i zwią­za­ne z tą branżą. 

Dzię­ki temu możesz spo­tkać się z nimi na żywo, przed­sta­wić swo­ją ofer­tę i wysłu­chać ich potrzeb.

Z jakich ele­men­tów part­ner­skich możesz skorzystać?

Prelekcja

Roll-up

Ulotki, gadżety

Stoisko

Oczy­wi­ście moż­li­wa jest też Two­ja pro­po­zy­cja. Cze­ka­my na Ciebie.

Czym są Krótkie Konferencje?

Krót­kie Kon­fe­ren­cje naro­dzi­ły się z potrze­by spo­tkań na żywo w gro­nie osób zaj­mu­ją­cych się na co dzień wynaj­mem krót­ko­ter­mi­no­wym. Począt­ko­wo odby­wa­ły się one pod nazwą Zlo­tów Gru­py Wyna­jem Krót­ko­ter­mi­no­wy (bo też w tym miej­scu, na Face­bo­oku, zosta­ły zapo­cząt­ko­wa­ne), aby z cza­sem otwo­rzyć się na szer­sze gro­no osób z tej bran­ży. Dotych­czas widzie­li­śmy się w War­sza­wie, Gdań­sku, Kra­ko­wie i Wrocławiu.

Pod­czas spo­tkań roz­ma­wia­my o wynaj­mie krót­ko­ter­mi­no­wym. Jest to oka­zja, aby posłu­chać mery­to­rycz­nych pre­lek­cji, zdo­być nową wie­dzę i poznać mar­ki zwią­za­ne z bran­żą. Sta­łą czę­ścią spo­tkań są też networ­king, wymia­na kon­tak­tów, dys­ku­sje na bie­żą­ce tema­ty zwią­za­ne z wynaj­mem czy luź­niej­sze roz­mo­wy w kuluarach.

Już od pierw­szej edy­cji nasze Krót­kie Kon­fe­ren­cje cie­szą się dużym zain­te­re­so­wa­niem, szcze­gól­nie w War­sza­wie i Kra­ko­wie sale pęka­ły w szwach. Uczest­ni­cy to oso­by zaan­ga­żo­wa­ne w swo­je biz­ne­sy, chcą­ce posze­rzać hory­zon­ty, wymie­niać się doświad­cze­nia­mi, inspi­ro­wać moż­li­wo­ścia­mi i pozna­wać inne oso­by czy fir­my zwią­za­ne z branżą.

Krótkie Konferencje w liczbach

edy­cji w War­sza­wie, Gdań­sku, Kra­ko­wie i Wro­cła­wiu, a kolej­ne w planach
0
dotych­cza­so­wych uczestników
0
mery­to­rycz­nych prelekcji
0
osób w spo­łecz­no­ści:
new­slet­ter, Face­bo­ok, gru­pa FB, Insta­gram, LinkedIn
0

Co umożliwiają nam i uczestnikom Partnerzy Krótkiej Konferencji?

Ciekawe oferty

Uczest­ni­cy dowia­du­ją się o cie­ka­wych ofer­tach, któ­re mogą bez­po­śred­nio doty­czyć ich codzien­nych potrzeb w wynaj­mie krót­ko­ter­mi­no­wym, posze­rza­ją hory­zon­ty, inspi­ru­ją się ist­nie­ją­cy­mi moż­li­wo­ścia­mi, o któ­rych mogli wcze­śniej nie wiedzieć. 

Wysoki poziom

Moż­li­we jest zor­ga­ni­zo­wa­nie kon­fe­ren­cji na wyso­kim pozio­mie, w przy­jem­nych wnę­trzach i z dobrym cate­rin­giem tak, że całe spo­tka­nie będzie dla wszyst­kich fan­ta­stycz­nym wspomnieniem. 

Szerokie grono

Może­my dotrzeć do szer­sze­go gro­na osób zain­te­re­so­wa­nych wynaj­mem krót­ko­ter­mi­no­wym, tak­że spo­za ist­nie­ją­cej już społeczności. 

Zdjęcia i wideo

Udo­ku­men­tu­je­my wyda­rze­nie na wyso­kiej jako­ści wideo oraz zdję­ciach. Wideo jest for­mą, dzię­ki któ­rej zawar­ta w pre­lek­cjach wie­dza może docie­rać do osób, nie­mo­gą­cych wziąć udzia­łu w wyda­rze­niu na żywo. A dzię­ki zdję­ciom poka­zu­je­my atmos­fe­rę spo­tka­nia i może­my wyko­rzy­stać je rów­nież do pro­mo­cji kolej­nych konferencji. 

Przystępna cena

Cena wyda­rze­nia może być bar­dziej przy­stęp­na, co pozwa­la na dostęp do nie­go szer­sze­mu gro­nu. Czy­li wszy­scy wygrywamy. 🙂 

Kto organizuje Krótkie Konferencje?

Michal_0284_midres_square copy

Michał Borychowski

Doradca i Trener Wynajmu Krótkoterminowego,
CEO & Founder Lula.Cleaning
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego

Pomy­sło­daw­cą i orga­ni­za­to­rem Krót­kich Kon­fe­ren­cji jest Michał Bory­chow­ski ze swo­ją mar­ką Krótki-Termin.pl, któ­ry od lat sam wynaj­mu­je krót­ko­ter­mi­no­wo i zara­bia na nie­ru­cho­mo­ściach, a na co dzień szko­li, kon­sul­tu­je i dora­dza w tym tema­cie, jed­no­cze­śnie pro­wa­dząc naj­więk­szą w tym tema­cie pol­ską gru­pę na Face­bo­oku Wyna­jem krótkoterminowy. 

Jest też pre­ze­sem Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Wynaj­mu Krót­ko­ter­mi­no­we­go oraz zało­ży­cie­lem i pro­wa­dzą­cym pro­jekt apli­ka­cji Lula.Cleaning, któ­ra jest bra­ku­ją­cym ogni­wem mię­dzy gospo­da­rza­mi a eki­pa­mi sprzą­ta­ją­cy­mi w naj­mie na doby.

Mar­ka oso­bi­sta Micha­ła Bory­chow­skie­go koja­rzo­na jest z rze­tel­no­ścią i prze­ka­zy­wa­niem sze­ro­kiej wie­dzy z zakre­su wynaj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go. Docie­ra ona zarów­no do osób począt­ku­ją­cych, jak i zaawan­so­wa­nych w dzia­łal­no­ści w tej bran­ży, głów­nie w Pol­sce, ale też poza gra­ni­ca­mi kra­ju. Do głów­nej gru­py odbior­ców mar­ki nale­żą oso­by w wie­ku 25–55 lat. Roz­kład płci jest pra­wie równy.

W organizacji pomaga również Zespół

Asia Ryćko-Bożeńska

Asia Ryćko-Bożeńska

Online Marketer
Copywriter & Creator

Miłosz Ryćko-Bożeński

Miłosz Ryćko-Bożeński

Software Developer
Event Manager

Jakie tematy mogą potencjalnie interesować uczestników Krótkiej Konferencji?

Zaufali nam

Dotychczas podczas Krótkich Konferencji (dawniej Zlotów Grupy Wynajem Krótkoterminowy) wystąpili i prezentowali swoją ofertę m.in.:

Beata Pawłusiewicz

Klaudia Leszczyńska
Kreatorki Wynajmu

Opinie Partnerów

Mateusz Goliat

Noclegowo.pl

Ewa Wielgórska

InnovaBnB

Rafał Zalewski

TimeForEat.me

Klaudia Leszczyńska

Kreatorki Wynajmu

Dlaczego warto zostać Partnerem Krótkiej Konferencji?

Możliwość spotkania na żywo

z niszo­wą gru­pą doce­lo­wą z bran­ży wynaj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go, wraz z pre­zen­ta­cją ofer­ty i bez­po­śred­ni­mi roz­mo­wa­mi z poten­cjal­ny­mi klientami. 

Krótkie Konferencje to już rozpoznawana i uznana marka,

licz­ba bile­tów na nasze spo­tka­nia nie­raz prze­kra­cza­ła pojem­ność sali. 

Społeczność wokół marki Michał Borychowski Krótki-Termin.pl

orga­ni­za­to­ra Krót­kich Kon­fe­ren­cji – zrze­sza obec­nie ponad 11,5 tysią­ca osób w róż­nych kana­łach komu­ni­ka­cji i są to oso­by zwią­za­ne bez­po­śred­nio z bran­żą wynaj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go, głów­nie gospo­da­rze wynaj­mu­ją­cy swo­je apar­ta­men­ty lub pla­nu­ją­ce taki rodzaj biz­ne­su. Ozna­cza to, że już w komu­ni­ka­cji zwią­za­nej z Krót­ką Kon­fe­ren­cją infor­ma­cja o Two­jej ofer­cie może dotrzeć do sze­ro­kie­go gro­na osób ści­śle zwią­za­nych z inte­re­su­ją­cą Cię gru­pą docelową. 

Masz możliwość przedstawienia swojej marki / oferty

zgod­nie z Two­imi pre­fe­ren­cja­mi: pod­czas pre­lek­cji, ale też w posta­ci ulo­tek wrę­cza­nych w pakie­cie powi­tal­nym, gadże­tów, rollup‑u, sto­iska na tere­nie spo­tka­nia. Oczy­wi­ście for­ma dotar­cia do uczest­ni­ków ogra­ni­czo­na jest tyl­ko Two­ją i naszą wyobraź­nią – jeste­śmy otwar­ci rów­nież na inne moż­li­wo­ści, któ­re usta­li­my indywidualnie. 

Jako partner pojawiasz się również w materiałach informacyjnych

doty­czą­cych Krót­kiej Kon­fe­ren­cji, docie­ra­jąc zarów­no do już zapi­sa­nych uczest­ni­ków, jak i osób poten­cjal­nie nią zain­te­re­so­wa­nych: stro­na inter­ne­to­wa, fan page na Face­bo­oku, new­slet­ter, stro­na wyda­rze­nia na Face­bo­oku, Insta­gram, Lin­ke­dIn i w innych miej­scach, w któ­rych wyda­rze­nie będzie pro­mo­wa­ne. Zakres takiej infor­ma­cji jest dosto­so­wa­ny do dane­go medium a tak­że wybra­ne­go pakie­tu spon­sor­skie­go, może ona zawie­rać m.in. nazwę, opis, logo i inne. 

bezpłatne bilety wstępu na konferencję

Jako part­ner Krót­kiej Kon­fe­ren­cji otrzy­mu­jesz dla sie­bie i osób towa­rzy­szą­cych bez­płat­ne bile­ty wstę­pu na kon­fe­ren­cję (ich licz­ba zale­ży od indy­wi­du­al­nych usta­leń doty­czą­cych zakre­su pakie­tu part­ner­skie­go oraz Two­ich kon­kret­nych potrzeb). 

Zainteresowany?
Wypełnij formularz!

Wypeł­nij poniż­szy for­mu­larz, a skon­tak­tu­je­my się z Tobą w celu omó­wie­nia szcze­gó­łów współ­pra­cy. Wypeł­nie­nie for­mu­la­rza jest nie­zo­bo­wią­zu­ją­ce. Jeśli się wahasz, rów­nież do nas napisz i zobacz­my po pro­stu, co z tego może dobre­go wyniknąć. 🙂

Kontakt

Oferta partnerska

Chcesz poczuć atmosferę Krótkich Konferencji?

Obejrzyj podsumowanie poprzednich edycji

V Krótka Konferencja we Wrocławiu

Pią­ta Krót­ka Kon­fe­ren­cja odby­ła się we Wro­cła­wiu. To pierw­sza edy­cja naszych spo­tkań pod tą nazwą. Part­ne­ra­mi tej kon­fe­ren­cji byli: yield­Pla­net (Seba­stian Andrusz­czak, Michał Roze­gnał), Mate­usz Goliat (Noclegowo.pl), Apart Servi­ce / War­szaw­skie Kwa­dra­ty (Maciej Syta), Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Wynaj­mu Krót­ko­ter­mi­no­we­go (Grze­gorz Żuraw­ski), Lula.Cleaning (Michał Borychowski).

Zobacz agen­dę wydarzenia.

IV Zlot Grupy w Krakowie

Part­ne­ra­mi czwar­tej kon­fe­ren­cji, któ­ra odby­ła się w Kra­ko­wie, jesz­cze pod nazwą Zlot Gru­py Wyna­jem Krót­ko­ter­mi­no­wy, byli: Beata Paw­łu­sie­wicz, Kre­ator­ki Wynaj­mu / Kra­kow­skie Poko­je (Klau­dia Lesz­czyń­ska), GoAPPS / Ren­tEye (Michał Powi­chrow­ski, Robert Kon­drac­ki), InnovaBnB.com (Ewa Wiel­gór­ska, Mate­usz Howis), Lula.Cleaning (Michał Bory­chow­ski), simplyyourself.online (Asia i Miłosz Ryćko-Bożeńscy).

Zobacz agen­dę wydarzenia.

III Zlot Grupy w Gdańsku

Part­ne­ra­mi trze­ciej kon­fe­ren­cji, któ­ra odby­ła się w Gdań­sku jako pierw­szy Zlot poza Sto­li­cą, byli: TimeForEat.me (Rafał i Patry­cja Zalew­scy), InwestycjeWKurortach.pl (Mar­le­na Kosiu­ra), Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Wynaj­mu Krót­ko­ter­mi­no­we­go (Grze­gorz Żuraw­ski), Lula.Cleaning (Michał Bory­chow­ski) oraz simplyyourself.online (Asia i Miłosz Ryćko-Bożeńscy).

II Zlot Grupy w Warszawie

Part­ne­ra­mi dru­giej war­szaw­skiej kon­fe­ren­cji, któ­ra odby­ła się pod nazwą II Zlot Gru­py Wyna­jem Krót­ko­ter­mi­no­wy, byli: OWIW Legal (Miko­łaj Ostrow­ski i Adria­na Lotolc), Hel­lo Here (Piotr Kubi­czek), Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Wynaj­mu Krót­ko­ter­mi­no­we­go (Grze­gorz Żuraw­ski), Lula.Cleaning (Michał Bory­chow­ski), InwestycjeWKurortach.pl (Mar­le­na Kosiu­ra) oraz simplyyourself.online (Asia i Miłosz Ryćko-Bożeńscy).

Zobacz agen­dę spotkania.

I Zlot Grupy w Warszawie

Part­ne­ra­mi pierw­szej kon­fe­ren­cji, któ­ra odby­ła się pod nazwą Zlot Gru­py Wyna­jem Krót­ko­ter­mi­no­wy, byli: Beata Paw­łu­sie­wicz, Mate­ra­ce i Meble, Apart Servi­ce (Maciej Syta), InwestycjeWKurortach.pl (Marlena Kosiura) oraz simplyyourself.online (Asia i Miłosz Ryćko-Bożeńscy).

Pytania i odpowiedzi

Oczy­wi­ście, wysta­wia­my fak­tu­ry. Ofi­cjal­nym orga­ni­za­to­rem jest fir­ma Dyna­soft Przed­się­bior­stwo Usłu­go­wo-Han­dlo­we Michał Bory­chow­ski, ul. Sta­ni­sła­wa Kazu­ry 4, War­sza­wa 02–795, NIP: 7141127367

Podoba mi się! Chcę być Waszym partnerem!

Scroll to Top