Polityka Prywatności i Cookies

Dzień dobry!

Jeże­li tutaj tra­fi­łeś, to nie­za­wod­ny znak, że cenisz swo­ją pry­wat­ność. Dosko­na­le to rozu­mie­my, dla­te­go przy­go­to­wa­li­śmy dla Cie­bie ten doku­ment, w któ­rym znaj­dziesz zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz wyko­rzy­sty­wa­nia pli­ków cookies w związ­ku z korzy­sta­niem ze stro­ny inter­ne­to­wej https://www.krotki-termin.pl

Infor­ma­cja for­mal­na na począ­tek – admi­ni­stra­to­rem stro­ny jest Dyna­Soft PUH Michał Bory­chow­ski z sie­dzi­bą przy ul. Kazu­ry 4/26, 02–795 War­sza­wa, NIP: 714–112-73–67.

Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz Dotpay z siedzibą ul. Wielicka 28b, 30-552 Kraków, województwo małopolskie, NIP 6342661860, numer REGON 240770255 i KRS 0000700791 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

Wszystkie ceny podane na stronie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

W przypadku formularzy płatności będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. Krótki-termin  nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych swoich klientów czy użytkowników strony.

W razie jakich­kol­wiek wąt­pli­wo­ści zwią­za­nych z poli­ty­ką pry­wat­no­ści, w każ­dej chwi­li możesz skon­tak­to­wać się z nami, wysy­ła­jąc wia­do­mość na adres [email protected]

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dba­my o Two­ją pry­wat­ność, ale rów­nież o Twój czas. Dla­te­go przy­go­to­wa­li­śmy dla Cie­bie skró­co­ną wer­sję naj­waż­niej­szych zasad zwią­za­nych z ochro­ną prywatności.

 • Zakła­da­jąc kon­to użyt­kow­ni­ka za pośred­nic­twem stro­ny, skła­da­jąc zamó­wie­nie, zapi­su­jąc się do new­slet­te­ra, skła­da­jąc rekla­ma­cję, odstę­pu­jąc od umo­wy czy po pro­stu kon­tak­tu­jąc się z nami, prze­ka­zu­jesz nam swo­je dane oso­bo­we, a my gwa­ran­tu­je­my Ci, że Two­je dane pozo­sta­ną pouf­ne, bez­piecz­ne i nie zosta­ną udo­stęp­nio­ne jakim­kol­wiek pod­mio­tom trze­cim bez Two­jej wyraź­nej zgody.
 • Powie­rza­my prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych tyl­ko spraw­dzo­nym i zaufa­nym pod­mio­tom świad­czą­cym usłu­gi zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem danych osobowych.
 • Korzy­sta­my z narzę­dzi ana­li­tycz­nych Google Ana­ly­tics, któ­re zbie­ra­ją infor­ma­cje na temat Two­ich odwie­dzin stro­ny, takie jak pod­stro­ny, któ­re wyświe­tli­łeś, czas, jaki spę­dzi­łeś na stro­nie czy przej­ścia pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi pod­stro­na­mi. W tym celu wyko­rzy­sty­wa­ne są pli­ki cookies fir­my Google LLC doty­czą­ce usłu­gi Google Ana­ly­tics. W ramach mecha­ni­zmu do zarzą­dza­nia usta­wie­nia­mi pli­ków cookies masz moż­li­wość zade­cy­do­wa­nia, czy w ramach usłu­gi Google Ana­ly­tics będzie­my mogli korzy­stać rów­nież z funk­cji mar­ke­tin­go­wych, czy nie.
 • Korzy­sta­my z narzę­dzi mar­ke­tin­go­wych, takich jak Face­bo­ok Pixel, by kie­ro­wać do Cie­bie rekla­my. Wią­żę się to z wyko­rzy­sty­wa­niem pli­ków cookies fir­my Face­bo­ok. W ramach usta­wień pli­ków cookies możesz zade­cy­do­wać, czy wyra­żasz zgo­dę na korzy­sta­nie przez nas w Two­im przy­pad­ku z Pixe­la Face­bo­oka, czy nie.
 • Korzy­sta­my z narzę­dzi remar­ke­tin­go­wych Google AdWords. Wią­że się to z wyko­rzy­sty­wa­niem pli­ków cookies fir­my Google LLC doty­czą­cych usłu­gi Google AdWords. W ramach mecha­ni­zmu do zarzą­dza­nia usta­wie­nia­mi pli­ków cookies masz moż­li­wość zade­cy­do­wa­nia, czy będzie­my mogli w Two­im przy­pad­ku korzy­stać z Google AdWords, czy nie.
 • Osa­dza­my na stro­nie nagra­nia wideo z ser­wi­su YouTu­be. Gdy odtwa­rzasz takie nagra­nia, wyko­rzy­sty­wa­ne są pli­ki cookies fir­my Google LLC doty­czą­ce usłu­gi YouTube.
 • Korzy­sta­my z narzę­dzia Mouse­flow, któ­re pozwa­la nam śle­dzić Two­je zacho­wa­nie na stro­nie. W tym celu wyko­rzy­sty­wa­ne są pli­ki cookies fir­my Mouse­flow. W ramach usta­wień pli­ków cookies możesz zade­cy­do­wać, czy wyra­żasz zgo­dę na korzy­sta­nie przez nas w Two­im przy­pad­ku ze śle­dze­nia z wyko­rzy­sta­niem Mouse­flow czy nie.
 • Zapew­nia­my moż­li­wość korzy­sta­nia z funk­cji spo­łecz­no­ścio­wych, takich jak udo­stęp­nia­nie tre­ści w ser­wi­sach spo­łecz­no­ścio­wych oraz sub­skryp­cja pro­fi­lu spo­łecz­no­ścio­we­go. Korzy­sta­nie z tych funk­cji wią­że się z wyko­rzy­sty­wa­niem pli­ków cookies admi­ni­stra­to­rów ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych takich jak Face­bo­ok, Insta­gram, YouTu­be, Twit­ter, Google+, LinkedIN.
 • Wyko­rzy­stu­je­my pli­ki cookies wła­sne w celu pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia strony.

Jeże­li powyż­sze infor­ma­cje nie są dla Cie­bie wystar­cza­ją­ce, poni­żej znaj­dziesz dalej idą­ce szczegóły.

Dane osobowe

Admi­ni­stra­to­rem Two­ich danych oso­bo­wych w rozu­mie­niu prze­pi­sów o ochro­nie danych oso­bo­wych jest Dyna­Soft PUH Michał Bory­chow­ski z sie­dzi­bą przy ul. Kazu­ry 4/26, 02–795 War­sza­wa, NIP: 714–112-73–67.

Cele, pod­sta­wy praw­ne oraz okres prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych wska­za­ne są odręb­nie w sto­sun­ku do każ­de­go celu prze­twa­rza­nia danych (patrz: opis poszcze­gól­nych celów prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych poniżej).

Upraw­nie­nia. RODO przy­zna­je Ci nastę­pu­ją­ce poten­cjal­ne upraw­nie­nia zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem Two­ich danych osobowych:

 • Prawo dostępu (art. 15 RODO), tj. żądania od Administratora informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe osoby, której one dotyczą. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;
 • Prawo do sprostowania (art. 16 RODO), tj. jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) czyli może żądać usunięcia swoich danych osobowych, przy czym jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) czyli zażądanie zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy: a. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; b. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora; c. Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń; d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania i sprzeciw ten został uznany przez Administratora;
 • Prawo przeniesienia danych (art. 20 RODO) co oznacza prawo do otrzymania udostępnionych Administratorowi danych osobowych w usystematyzowanym formacie, powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany bezpośrednio do innego podmiotu, pod warunkiem, że jest to możliwe z punktu widzenia technicznego;
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO) co oznacza prawo wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec wykorzystania jej danych osobowych na cele związane z marketingiem bezpośrednim produktów i usług, jak również innych realizowanych przez Administratora działań marketingowych wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms). Sprzeciw nie skutkuje usunięciem danych, a jedynie zaprzestaniem ich wykorzystywania przez Administratora w celach marketingowych;
 • Prawo do cofnięcia zgody co oznacza, że w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody;
 • Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że przetwarzane są dane nielegalnie, ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01 [email protected];

Rekla­ma­cje

W razie zaistnienia nieprawidłowości użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od ich wystąpienia. Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy przesyłać na adres email podany w stopce.

Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania. Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą e–mailową o sposobie jej rozpatrzenia.

Ze swo­jej stro­ny uwa­ża­my za potrzeb­ne wyja­śnić Ci, że wska­za­ne powy­żej upraw­nie­nia nie są bez­względ­ne i nie będą przy­słu­gi­wać Ci w sto­sun­ku do wszyst­kich czyn­no­ści prze­twa­rza­nia Two­ich danych oso­bo­wych. Dla Two­jej wygo­dy doło­ży­li­śmy sta­rań, by w ramach opi­su poszcze­gól­nych ope­ra­cji prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych wska­zać na przy­słu­gu­ją­ce Ci w ramach tych ope­ra­cji uprawnienia.

Pod­kre­śla­my, że jed­no z upraw­nień wska­za­nych powy­żej przy­słu­gu­je Ci zawsze – jeże­li uznasz, że przy prze­twa­rza­niu Two­ich danych oso­bo­wych dopu­ści­li­śmy się naru­sze­nia prze­pi­sów o ochro­nie danych oso­bo­wych, masz moż­li­wość wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go (Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Osobowych).

Zawsze możesz rów­nież zwró­cić się do nas z żąda­niem udo­stęp­nie­nia Ci infor­ma­cji o tym, jakie dane na Twój temat posia­da­my oraz w jakich celach je prze­twa­rza­my. Wystar­czy, że wyślesz wia­do­mość na adres [email protected]. Doło­ży­li­śmy jed­nak wszel­kich sta­rań, by inte­re­su­ją­ce Cię infor­ma­cje zosta­ły wyczer­pu­ją­co przed­sta­wio­ne w niniej­szej poli­ty­ce pry­wat­no­ści. Poda­ny powy­żej adres e‑mail możesz wyko­rzy­stać rów­nież w razie jakich­kol­wiek pytań zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem Two­ich danych osobowych.

Bez­pie­czeń­stwo. Gwa­ran­tu­je­my Ci pouf­ność wszel­kich prze­ka­za­nych nam danych oso­bo­wych. Zapew­nia­my pod­ję­cie wszel­kich środ­ków bez­pie­czeń­stwa i ochro­ny danych oso­bo­wych wyma­ga­nych przez prze­pi­sy o ochro­nie danych oso­bo­wych. Dane oso­bo­we są gro­ma­dzo­ne z nale­ży­tą sta­ran­no­ścią i odpo­wied­nio chro­nio­ne przed dostę­pem do nich przez oso­by do tego nieupoważnione.

Odbior­cy danych. Two­je dane mogą być prze­twa­rza­ne przez naszych pod­wy­ko­naw­ców, czy­li pod­mio­ty, z któ­rych usług korzy­sta­my przy prze­twa­rza­niu danych oraz świad­cze­niu na Two­ją rzecz usług czy reali­za­cji zamówień:

 1. simplyyourself.online sp. z o.o. – w celu prze­cho­wy­wa­nia danych oso­bo­wych na ser­we­rze, w tym ser­we­rze skrzyn­ki pocztowej,
 2. Google LLC – w celu korzy­sta­nia z usług Google,
 3. Ben­hau­er Sp. z o.o. – w celu korzy­sta­nia z sys­te­mu mailin­go­we­go, w któ­rym prze­twa­rza­ne są Two­je dane, jeże­li zapi­sa­łeś się do newslettera,
 4. Fak­tu­row­nia Sp. z o.o – w celu korzy­sta­nia z sys­te­mu do fak­tu­ro­wa­nia, w któ­rym prze­twa­rza­ne są Two­je dane, jeże­li wysta­wia­my dla Cie­bie fakturę,
 5. Gene­sis Digi­tal LLC – w celu korzy­sta­nia z sys­te­mu Webi­nar­Jam, w któ­rym prze­twa­rza­ne są Two­je dane oso­bo­we, jeże­li zapi­szesz się na webinar,
 6. Zbi­gniew Mar­czew­ski Biu­ro Rachun­ko­we – w celu korzy­sta­nia z usług księ­go­wych, któ­re wią­żą się z prze­twa­rza­niem Two­ich danych wte­dy, gdy wysta­wia­my dla Cie­bie fakturę,
 7. oso­by, któ­re przy świad­cze­niu na moją rzecz usług zwią­za­nych ze wspar­ciem tech­nicz­nym stro­ny inter­ne­to­wej mogą poten­cjal­nie uzy­skać dostęp do Two­ich danych osobowych.

Wszyst­kie pod­mio­ty, któ­rym powie­rza­my prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych gwa­ran­tu­ją sto­so­wa­nie odpo­wied­nich środ­ków ochro­ny i bez­pie­czeń­stwa danych oso­bo­wych wyma­ga­nych przez prze­pi­sy prawa.

Z uwa­gi na korzy­sta­nie z usług Google oraz Gene­sis Digi­tal, Two­je dane mogą być prze­ka­zy­wa­ne do Sta­nów Zjed­no­czo­nych Ame­ry­ki (USA) w związ­ku z ich prze­cho­wy­wa­niem na ame­ry­kań­skich ser­we­rach. Nie oba­wiaj się, Google oraz Gene­sis Digi­tal, przy­stą­pi­li do pro­gra­mu Pri­va­cy Shield i w ten spo­sób gwa­ran­tu­ją odpo­wied­ni poziom ochro­ny danych oso­bo­wych wyma­ga­ny przez prze­pi­sy europejskie.

Cele i czynności przetwarzania

Kon­to użyt­kow­ni­ka. Zakła­da­jąc kon­to użyt­kow­ni­ka, musisz podać swój adres e‑mail oraz zde­fi­nio­wać hasło do kon­ta. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne do zało­że­nia kon­ta. W ramach edy­cji pro­fi­lu użyt­kow­ni­ka możesz podać dalej idą­ce dane na swój temat, tj. imię i nazwi­sko, adres roz­li­cze­nio­wy oraz adres do wysył­ki. Poda­nie tych danych jest cał­ko­wi­cie dobro­wol­ne. Możesz posia­dać kon­to, nie poda­jąc tych dalej idą­cych danych. W takiej sytu­acji, skła­da­jąc zamó­wie­nie będziesz musiał te dane wpro­wa­dzić ręcznie.

Dane wpro­wa­dzo­ne przez Cie­bie w ramach kon­ta użyt­kow­ni­ka prze­twa­rza­ne są wyłącz­nie w celu utrzy­my­wa­nia kon­ta i zapew­nie­nia Ci moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z nie­go. Poda­nie danych w kon­cie użyt­kow­ni­ka ma za zada­nie uła­twić Ci skła­da­nie zamó­wień w skle­pie poprzez auto­ma­tycz­ne pod­sta­wia­nie danych do for­mu­la­rza zamówienia.

Pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia Two­ich danych oso­bo­wych w ramach kon­ta użyt­kow­ni­ka jest reali­za­cja umo­wy o pro­wa­dze­nie kon­ta, któ­rą zawie­rasz na pod­sta­wie regu­la­mi­nu skle­pu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane zgro­ma­dzo­ne w kon­cie użyt­kow­ni­ka prze­twa­rza­ne są w ramach sys­te­mu Word­Press i prze­cho­wy­wa­ne na ser­we­rze zapew­nia­nym przez simplyyourself.online sp. z o.o.

Two­je dane będą prze­twa­rza­ne w ramach kon­ta tak dłu­go, jak dłu­go będziesz posia­dać kon­to użyt­kow­ni­ka. Po usu­nię­ciu kon­ta, two­je dane zosta­ną usu­nię­te z bazy, za wyjąt­kiem danych o zło­żo­nych zamówieniach.

W każ­dej chwi­li możesz uzy­skać dostęp do swo­ich danych oso­bo­wych prze­twa­rza­nych w ramach kon­ta, logu­jąc się do swo­je­go kon­ta użyt­kow­ni­ka. Po zalo­go­wa­niu się do kon­ta możesz w każ­dej chwi­li zmo­dy­fi­ko­wać swo­je dane, jak rów­nież je usu­nąć, za wyjąt­kiem danych o zło­żo­nych zamó­wie­niach. W każ­dej chwi­li możesz pod­jąć rów­nież decy­zję o usu­nię­ciu konta.

W sto­sun­ku do danych zgro­ma­dzo­nych w kon­cie użyt­kow­ni­ka przy­słu­gu­je Ci rów­nież pra­wo do prze­no­sze­nia danych, o któ­rym mowa w art. 20 RODO.

Zamó­wie­nia. Skła­da­jąc zamó­wie­nie, musisz podać dane nie­zbęd­ne do reali­za­cji zamó­wie­nia, tj. imię i nazwi­sko, adres roz­li­cze­nio­wy, adres do dosta­wy, adres e‑mail, numer tele­fo­nu. Jeże­li doko­nu­jesz zamó­wie­nia w ramach pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, musisz podać nazwę fir­my, adres sie­dzi­by oraz numer NIP. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne do zło­że­nia zamówienia.

Dane prze­ka­za­ne nam w związ­ku z zamó­wie­niem, prze­twa­rza­ne są w celu reali­za­cji zamó­wie­nia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wysta­wie­nia fak­tu­ry (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględ­nie­nia fak­tu­ry w naszej doku­men­ta­cji księ­go­wej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archi­wal­nych i sta­ty­stycz­nych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane zawar­te w zamó­wie­niu zło­żo­nym za pośred­nic­twem skle­pu prze­twa­rza­ne są w ramach sys­te­mu Word­Press i prze­cho­wy­wa­ne na ser­we­rze zapew­nia­nym przez simplyyourself.online sp. z o.o.

Jeże­li posia­dasz kon­to użyt­kow­ni­ka, to Two­je zamó­wie­nie będzie widocz­ne w ramach histo­rii zamó­wień dane­go konta.

Każ­de zamó­wie­nie doku­men­to­wa­ne jest fak­tu­rą. Fak­tu­ry wysta­wia­ne są z wyko­rzy­sta­niem sys­te­mu Fak­tu­row­nia. Fak­tu­ra prze­ka­zy­wa­ne są do biu­ra rachun­ko­we­go Zbi­gniew Mar­czew­ski Biu­ro Rachunkowe.

Zamó­wie­nia są rów­nież reje­stro­wa­ne w naszej wewnętrz­nej bazie w celach archi­wal­nych i statystycznych.

Dane o zamó­wie­niach będą prze­twa­rza­ne przez czas nie­zbęd­ny do reali­za­cji zamó­wie­nia, a następ­nie do cza­su upły­wu ter­mi­nu przedaw­nie­nia rosz­czeń z tytu­łu zawar­tej umo­wy. Ponad­to, po upły­wie tego ter­mi­nu, dane nadal mogą być przez nas prze­twa­rza­ne w celach sta­ty­stycz­nych. Pamię­taj rów­nież, że mamy obo­wią­zek prze­cho­wy­wać fak­tu­ry z Two­imi dany­mi oso­bo­wy­mi przez okres 5 lat od koń­ca roku podat­ko­we­go, w któ­rym powstał obo­wią­zek podatkowy.

W przy­pad­ku danych o zamó­wie­niach nie masz moż­li­wo­ści spro­sto­wa­nia tych danych po reali­za­cji zamó­wie­nia. Nie możesz rów­nież sprze­ci­wić się prze­twa­rza­niu danych oraz doma­gać się usu­nię­cia danych do cza­su upły­wu ter­mi­nu przedaw­nie­nia rosz­czeń z tytu­łu zawar­tej umo­wy. Podob­nie, nie możesz sprze­ci­wić się prze­twa­rza­niu danych oraz doma­gać się usu­nię­cia danych zawar­tych w fak­tu­rach. Po upły­wie ter­mi­nu przedaw­nie­nia rosz­czeń z tytu­łu zawar­tej umo­wy możesz jed­nak sprze­ci­wić się prze­twa­rza­niu przez nas Two­ich danych w celach sta­ty­stycz­nych, jak rów­nież doma­gać się usu­nię­cia Two­ich danych z naszej bazy.

W sto­sun­ku do danych o zamó­wie­niach przy­słu­gu­je Ci rów­nież pra­wo do prze­no­sze­nia danych, o któ­rym mowa w art. 20 RODO.

New­slet­ter. Jeże­li chcesz zapi­sać się do new­slet­te­ra, musisz prze­ka­zać nam swój adres e‑mail oraz imię za pośred­nic­twem for­mu­la­rza zapi­su do new­slet­te­ra. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne, by zapi­sać się do newslettera.

Dane prze­ka­za­ne nam pod­czas zapi­su do new­slet­te­ra wyko­rzy­sty­wa­ne są w celu prze­sy­ła­nia Ci new­slet­te­ra, a pod­sta­wą praw­ną ich prze­twa­rza­nia jest Two­ja zgo­da (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyra­żo­na pod­czas zapi­sy­wa­nia się do newslettera.

Dane prze­twa­rza­ne są w ramach sys­te­mu mailin­go­we­go Sale­sMa­na­go i prze­cho­wy­wa­ne na ser­we­rze zapew­nia­nym przez Ben­hau­er Sp. z o.o..

Dane będą prze­twa­rza­ne przez czas funk­cjo­no­wa­nia new­slet­te­ra, chy­ba że wcze­śniej zre­zy­gnu­jesz z jego otrzy­my­wa­nia, co spo­wo­du­je usu­nię­cie Two­ich danych z bazy.

W każ­dej chwi­li możesz spro­sto­wać swo­je dane zapi­sa­ne w bazie new­slet­te­ro­wej, jak rów­nież zażą­dać ich usu­nię­cia, rezy­gnu­jąc z otrzy­my­wa­nia new­slet­te­ra. Przy­słu­gu­je Ci rów­nież pra­wo do prze­no­sze­nia danych, o któ­rym mowa w art. 20 RODO.

Kon­takt e‑mailowy. Kon­tak­tu­jąc się z nami za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej, w tym rów­nież prze­sy­ła­jąc zapy­ta­nie poprzez for­mu­larz kon­tak­to­wy, w spo­sób natu­ral­ny prze­ka­zu­jesz nam swój adres e‑mail jako adres nadaw­cy wia­do­mo­ści. Ponad­to, w tre­ści wia­do­mo­ści możesz zawrzeć rów­nież inne dane oso­bo­we. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne, by nawią­zać kontakt.

Two­je dane są w tym przy­pad­ku prze­twa­rza­ne w celu kon­tak­tu z Tobą, a pod­sta­wą prze­twa­rza­nia jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czy­li Two­ja zgo­da wyni­ka­ją­ce z zaini­cjo­wa­nia z nami kon­tak­tu. Pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia po zakoń­cze­niu kon­tak­tu jest uspra­wie­dli­wio­ny cel w posta­ci archi­wi­za­cji kore­spon­den­cji na potrze­by wewnętrz­ne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść kore­spon­den­cji może pod­le­gać archi­wi­za­cji i nie jeste­śmy w sta­nie jed­no­znacz­nie okre­ślić, kie­dy zosta­nie usu­nię­ta. Masz pra­wo do doma­ga­nia się przed­sta­wie­nia histo­rii kore­spon­den­cji, jaką z nami pro­wa­dzi­łeś (jeże­li pod­le­ga­ła archi­wi­za­cji), jak rów­nież doma­gać się jej usu­nię­cia, chy­ba że jej archi­wi­za­cja jest uza­sad­nio­na z uwa­gi na nasze nad­rzęd­ne inte­re­sy, np. obro­na przed poten­cjal­ny­mi rosz­cze­nia­mi z Two­jej strony.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza stro­na, podob­nie jak nie­mal wszyst­kie inne stro­ny inter­ne­to­we, wyko­rzy­stu­je pli­ki cookies, by zapew­nić Ci naj­lep­sze doświad­cze­nia zwią­za­ne z korzy­sta­niem z niej.

Cookies to nie­wiel­kie infor­ma­cje tek­sto­we, prze­cho­wy­wa­ne na Two­im urzą­dze­niu koń­co­wym (np. kom­pu­te­rze, table­cie, smart­fo­nie), któ­re mogą być odczy­ty­wa­ne przez nasz sys­tem teleinformatyczny.

Cookies moż­na podzie­lić na cookies wła­sne oraz cookie pod­mio­tów trzecich.

Wię­cej szcze­gó­łów znaj­dziesz poniżej.

Zgo­da na cookies. Pod­czas pierw­szej wizy­ty na stro­nie wyświe­tla­na jest Ci infor­ma­cja na temat sto­so­wa­nia pli­ków cookies wraz z pyta­niem o zgo­dę na wyko­rzy­sty­wa­nie pli­ków cookies. Dzię­ki spe­cjal­ne­mu narzę­dziu masz moż­li­wość zarzą­dza­nia pli­ka­mi cookies z pozio­mu stro­ny. Ponad­to, zawsze możesz zmie­nić usta­wie­nia cookies z pozio­mu swo­jej prze­glą­dar­ki albo w ogó­le usu­nąć pli­ki cookies. Pamię­taj jed­nak, że wyłą­cze­nie pli­ków cookies może powo­do­wać trud­no­ści w korzy­sta­niu ze stro­ny, jak rów­nież z wie­lu innych stron inter­ne­to­wych, któ­re sto­su­ją cookies.

Cookies wła­sne. Cookies wła­sne wyko­rzy­stu­je­my w celu zapew­nie­nia pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia stro­ny, w szcze­gól­no­ści w celu zło­że­nia zamó­wie­nia oraz dostę­pu do plat­for­my kursowej.

Cookies pod­mio­tów trze­cich. Nasza stro­na, podob­nie jak więk­szość współ­cze­snych stron inter­ne­to­wych, wyko­rzy­stu­je funk­cje zapew­nia­ne przez pod­mio­ty trze­cie, co wią­że się z wyko­rzy­sty­wa­niem pli­ków cookies pocho­dzą­cych od pod­mio­tów trze­cich. Wyko­rzy­sta­nie tego rodza­ju pli­ków cookies zosta­ło opi­sa­ne poniżej.

Ana­li­za i sta­ty­sty­ka. Wyko­rzy­stu­je­my cookies do śle­dze­nia sta­ty­styk stro­ny, takich jak licz­ba osób odwie­dza­ją­cych, rodzaj sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go i prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej wyko­rzy­sty­wa­nej do prze­glą­da­nia stro­ny, czas spę­dzo­ny na stro­nie, odwie­dzo­ne pod­stro­ny etc. Korzy­sta­my w tym zakre­sie z Google Ana­ly­tics, co wią­że się z wyko­rzy­sta­niem pli­ków cookies fir­my Google LLC.

Z uwa­gi na to, że Google LLC posia­da sie­dzi­bą w USA i wyko­rzy­stu­je infra­struk­tu­rę tech­nicz­ną znaj­du­ją­cą się w USA, przy­stą­pił do pro­gra­mu EU-US-Pri­va­cy Shield w celu zapew­nie­nia odpo­wied­nie­go pozio­mu ochro­ny danych oso­bo­wych wyma­ga­ne­go przez prze­pi­su euro­pej­skie. W ramach umo­wy pomię­dzy USA a Komi­sją Euro­pej­ską ta ostat­nia stwier­dzi­ła odpo­wied­ni poziom ochro­ny danych w przy­pad­ku przed­się­biorstw posia­da­ją­cych cer­ty­fi­kat Pri­va­cy Shield.

W ramach mecha­ni­zmu do zarzą­dza­nia usta­wie­nia­mi pli­ków cookies masz moż­li­wość zade­cy­do­wa­nia, czy w ramach usłu­gi Google Ana­ly­tics będzie­my mogli korzy­stać rów­nież z funk­cji mar­ke­tin­go­wych, czy nie.

Korzy­sta­my z narzę­dzia Mouse­flow, któ­re pozwa­la nam śle­dzić Two­je zacho­wa­nie na stro­nie. W tym celu wyko­rzy­sty­wa­ne są pli­ki cookies fir­my Mouse­flow. W ramach usta­wień pli­ków cookies możesz zade­cy­do­wać, czy wyra­żasz zgo­dę na korzy­sta­nie przez nas w Two­im przy­pad­ku ze śle­dze­nia z wyko­rzy­sta­niem Mouse­flow czy nie.

Mar­ke­ting. Korzy­sta­my z narzę­dzi mar­ke­tin­go­wych, takich jak Face­bo­ok Pixel, by kie­ro­wać do Cie­bie rekla­my. Wią­żę się to z wyko­rzy­sty­wa­niem pli­ków cookies fir­my Face­bo­ok. Infor­ma­cje zbie­ra­ne w ramach Pixe­la Face­bo­oka są ano­ni­mo­we, tj. nie pozwa­la­ją nam na Two­ją iden­ty­fi­ka­cję. Wie­my jedy­nie, jakie dzia­ła­nia pod­ją­łeś w ramach naszej stro­ny. Infor­mu­je­my Cię jed­nak, że Face­bo­ok może łączyć te infor­ma­cje z inny­mi infor­ma­cja­mi o Tobie zebra­ny­mi w ramach korzy­sta­nia przez Cie­bie z ser­wi­su Face­bo­ok i wyko­rzy­sty­wać dla swo­ich wła­snych celów, w tym mar­ke­tin­go­wych. Takie dzia­ła­nia Face­bo­oka nie są już zależ­ne od nas, a infor­ma­cji o nich możesz szu­kać bez­po­śred­nio w poli­ty­ce pry­wat­no­ści Face­bo­oka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z pozio­mu swo­je­go kon­ta na Face­bo­oku możesz rów­nież zarzą­dzać swo­imi usta­wie­nia­mi prywatności.

Z uwa­gi na to, że Face­bo­ok Inc. posia­da sie­dzi­bą w USA i wyko­rzy­stu­je infra­struk­tu­rę tech­nicz­ną znaj­du­ją­cą się w USA, przy­stą­pił do pro­gra­mu EU-US-Pri­va­cy Shield w celu zapew­nie­nia odpo­wied­nie­go pozio­mu ochro­ny danych oso­bo­wych wyma­ga­ne­go przez prze­pi­su euro­pej­skie. W ramach umo­wy pomię­dzy USA a Komi­sją Euro­pej­ską ta ostat­nia stwier­dzi­ła odpo­wied­ni poziom ochro­ny danych w przy­pad­ku przed­się­biorstw posia­da­ją­cych cer­ty­fi­kat Pri­va­cy Shield.

W ramach usta­wień pli­ków cookies możesz zade­cy­do­wać, czy wyra­żasz zgo­dę na korzy­sta­nie przez nas w Two­im przy­pad­ku z Pixe­la Face­bo­oka, czy nie.

Korzy­sta­my z narzę­dzi remar­ke­tin­go­wych Google AdWords. Wią­że się to z wyko­rzy­sty­wa­niem pli­ków cookies fir­my Google LLC doty­czą­cych usłu­gi Google AdWords. W ramach mecha­ni­zmu do zarzą­dza­nia usta­wie­nia­mi pli­ków cookies masz moż­li­wość zade­cy­do­wa­nia, czy będzie­my mogli w Two­im przy­pad­ku korzy­stać z Google AdWords, czy nie.

Narzę­dzia spo­łecz­no­ścio­we. Zapew­nia­my moż­li­wość korzy­sta­nia z funk­cji spo­łecz­no­ścio­wych, takich jak udo­stęp­nia­nie tre­ści w ser­wi­sach spo­łecz­no­ścio­wych oraz sub­skryp­cja pro­fi­lu spo­łecz­no­ścio­we­go. Korzy­sta­nie z tych funk­cji wią­że się z wyko­rzy­sty­wa­niem pli­ków cookies admi­ni­stra­to­rów ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych takich jak Face­bo­ok, Insta­gram, Google, YouTu­be, LinkedIN.

Wyświe­tla­jąc naszą stro­nę inter­ne­to­wą, zawie­ra­ją­cą taką wtycz­kę, Two­ja prze­glą­dar­ka nawią­że bez­po­śred­nie połą­cze­nie z ser­we­ra­mi admi­ni­stra­to­rów ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych (usłu­go­daw­ców). Zawar­tość wtycz­ki jest prze­ka­zy­wa­na przez dane­go usłu­go­daw­cę bez­po­śred­nio do Two­jej prze­glą­dar­ki i inte­gro­wa­na ze stro­ną. Dzię­ki tej inte­gra­cji usłu­go­daw­cy otrzy­mu­ją infor­ma­cję, że Two­ja prze­glą­dar­ka wyświe­tli­ła moją stro­nę, nawet jeśli nie posia­dasz pro­fi­lu u dane­go usłu­go­daw­cy czy nie jesteś u nie­go aku­rat zalo­go­wa­ny. Taka infor­ma­cja (wraz z Two­im adre­sem IP) jest przez Two­ją prze­glą­dar­kę prze­sy­ła­na bez­po­śred­nio do ser­we­ra dane­go usłu­go­daw­cy (nie­któ­re ser­we­ry znaj­du­ją się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalo­go­wa­łeś się do jed­ne­go z ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych, to usłu­go­daw­ca ten będzie mógł bez­po­śred­nio przy­po­rząd­ko­wać wizy­tę na mojej stro­nie do Two­je­go pro­fi­lu w danym ser­wi­sie społecznościowym.

Jeśli uży­jesz danej wtycz­ki, np. kli­ka­jąc w przy­cisk „Lubię to” lub „Udo­stęp­nij”, to odpo­wied­nia infor­ma­cja zosta­nie rów­nież prze­sła­na bez­po­śred­nio na ser­wer dane­go usłu­go­daw­cy i tam zachowana.

Ponad­to, infor­ma­cje te zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne w danym ser­wi­sie spo­łecz­no­ścio­wym i uka­żą się oso­bom doda­nym jako Two­je kon­tak­ty (w szcze­gól­no­ści lista odbior­ców zale­ży od Two­ich usta­wień dane­go ser­wi­su). Cel i zakres gro­ma­dze­nia danych oraz ich dal­sze­go prze­twa­rza­nia i wyko­rzy­sta­nia przez usłu­go­daw­ców, jak rów­nież moż­li­wość kon­tak­tu oraz Two­je pra­wa w tym zakre­sie i moż­li­wość doko­na­nia usta­wień zapew­nia­ją­cych ochro­nę Two­jej pry­wat­no­ści zosta­ły opi­sa­ne w poli­ty­ce pry­wat­no­ści poszcze­gól­nych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby ser­wi­sy spo­łecz­no­ścio­we przy­po­rząd­ko­wy­wa­ły dane zebra­ne w trak­cie odwie­dzin na naszej stro­nie inter­ne­to­wej bez­po­śred­nio Two­je­mu pro­fi­lo­wi w danym ser­wi­sie, to przed wizy­tą na naszej stro­nie musisz się wylo­go­wać z tego ser­wi­su. Możesz rów­nież cał­ko­wi­cie unie­moż­li­wić zała­do­wa­nie na stro­nie wty­czek sto­su­jąc odpo­wied­nie roz­sze­rze­nia dla Two­jej prze­glą­dar­ki, np. blo­ko­wa­nie skryptów.

Wideo i audio. Osa­dzam na stro­nach wideo z ser­wi­su YouTu­be. W tym celu wyko­rzy­sty­wa­ne są pli­ki cookies fir­my Google LLC, 1600 Amphi­the­atre Par­kway, Moun­ta­in View, CA 94043, USA, doty­czą­ce usłu­gi YouTu­be. Pli­ki cookies łado­wa­ne są dopie­ro przy odtwa­rza­niu wideo lub audio. Jeże­li nie godzisz się na ich zała­do­wa­nie, powstrzy­maj się przed odtwa­rza­niem wideo lub audio.

Odtwa­rza­jąc wideo lub audio, Google otrzy­mu­je o tym infor­ma­cje, nawet jeśli nie posia­dasz pro­fi­lu Google, lub nie jesteś aku­rat zalo­go­wa­ny. Taka infor­ma­cja (wraz z Two­im adre­sem IP) jest przez Two­ją prze­glą­dar­kę prze­sy­ła­na bez­po­śred­nio do ser­we­ra dane­go usłu­go­daw­cy (nie­któ­re ser­we­ry znaj­du­ją się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalo­go­wa­łeś się do ser­wi­su Google, to usłu­go­daw­ca ten będzie mógł bez­po­śred­nio przy­po­rząd­ko­wać odtwo­rze­nie wideo na mojej stro­nie do Two­je­go pro­fi­lu w Google. Cel i zakres gro­ma­dze­nia danych oraz ich dal­sze­go prze­twa­rza­nia i wyko­rzy­sta­nia przez usłu­go­daw­cę, jak rów­nież moż­li­wość kon­tak­tu oraz Two­je pra­wa w tym zakre­sie i moż­li­wość doko­na­nia usta­wień zapew­nia­ją­cych ochro­nę Two­jej pry­wat­no­ści zosta­ły opi­sa­ne w poli­ty­ce pry­wat­no­ści Google.

Jeśli nie chcesz, aby Google przy­po­rząd­ko­wy­wał dane zebra­ne w trak­cie odtwa­rza­nia wideo bez­po­śred­nio Two­je­mu pro­fi­lo­wi w danym ser­wi­sie, to przed wizy­tą na naszej stro­nie musisz się wylo­go­wać z tego ser­wi­su. Możesz rów­nież cał­ko­wi­cie unie­moż­li­wić zała­do­wa­nie na stro­nie wty­czek sto­su­jąc odpo­wied­nie roz­sze­rze­nia dla Two­jej prze­glą­dar­ki, np. blo­ko­wa­nie skryptów.

Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ła­mi poli­ty­ki pry­wat­no­ści Google (https://policies.google.com/privacy).

Logi ser­we­ra

Korzy­sta­nie ze stro­ny wią­że się z prze­sy­ła­niem zapy­tań do ser­we­ra, na któ­rym prze­cho­wy­wa­na jest stro­na. Każ­de zapy­ta­nie skie­ro­wa­ne do ser­we­ra zapi­sy­wa­ne jest w logach serwera.

Logi obej­mu­ją m.in. Twój adres IP, datę i czas ser­we­ra, infor­ma­cje o prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej i sys­te­mie ope­ra­cyj­nym z jakie­go korzy­stasz. Logi zapi­sy­wa­ne i prze­cho­wy­wa­ne są na serwerze.

Dane zapi­sa­ne w logach ser­we­ra nie są koja­rzo­ne z kon­kret­ny­mi oso­ba­mi korzy­sta­ją­cy­mi ze stro­ny i nie są wyko­rzy­sty­wa­ne przez nas w celu Two­jej identyfikacji.

Logi ser­we­ra sta­no­wią wyłącz­nie mate­riał pomoc­ni­czy słu­żą­cy do admi­ni­stro­wa­nia stro­ną, a ich zawar­tość nie jest ujaw­nia­na niko­mu poza oso­ba­mi upo­waż­nio­ny­mi do admi­ni­stro­wa­nia serwerem.

Scroll to Top