grupa na facebooku

Wynajem krótkoterminowy

Gru­pa na Face­bo­oku „Wyna­jem krót­ko­ter­mi­no­wy • Michał Bory­chow­ski” to pierw­sza i zara­zem naj­więk­sza (~7000 człon­ków) gru­pa w Pol­sce poświę­co­na tema­to­wi. Kon­cen­tru­je­my się na mery­to­rycz­nych dyskusjach.

konferencja

Krótka Konferencja
Wynajem Krótkoterminowy

Pod­czas spo­tkań roz­ma­wia­my o wynaj­mie krót­ko­ter­mi­no­wym. Jest to oka­zja, aby posłu­chać mery­to­rycz­nych pre­lek­cji, zdo­być nową wie­dzę i poznać mar­ki zwią­za­ne z bran­żą. Sta­łą czę­ścią spo­tkań są też networ­king, wymia­na kon­tak­tów, dys­ku­sje na bie­żą­ce tema­ty zwią­za­ne z wynaj­mem czy luź­niej­sze roz­mo­wy w kuluarach. 

szkolenie stacjonarne

Wynajem krótkoterminowy w praktyce

Dwu­dnio­we szko­le­nie sta­cjo­nar­ne dla począt­ku­ją­cych i zaawan­so­wa­nych z Micha­łem Bory­chow­skim i Macie­jem Syta, a tak­że gość­mi specjalnymi. 

kurs online

Zarabiaj [więcej] na wynajmie krótkoterminowym

Szko­le­nie onli­ne zmie­ni Two­je postrze­ga­nie naj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go i uświa­do­mi Ci, że wystar­czy wpro­wa­dzić małe zmia­ny, aby zyskać spo­koj­ną gło­wę i sta­bil­ne zarobki. 

gotowe szablony

Automatyzuj komunikację ze swoimi gośćmi

Sko­rzy­staj z goto­wych sza­blo­nów do komu­ni­ka­cji z gość­mi w por­ta­lach rezer­wa­cyj­nych po pol­sku i angielsku!

Bądźmy w kontakcie

Linki specjalne

 • SmartBnB
 • Easy2Checkin
  Pro­mo­cja: pierw­sze 5 zamel­do­wań gości dla dane­go miesz­ka­nia jest za dar­mo. Kod raba­to­wy: KROTKITERMIN
 • Hel­lo­He­re
  Pro­mo­cja: 50% taniej, czy­li 30€/rok 60€/rok + twór­cy apli­ka­cji pomo­gą Ci w kon­fi­gu­ra­cji apki
 • Sni­key
  Pro­mo­cja: 1 mie­siąc za 1 zł lub przez 3 mie­sią­ce za pół ceny dla dowol­nej licz­by miesz­kań! Kod raba­to­wy: KROTKITERMIN wyślij na [email protected]
 • Ren­tEye

© 2020 Michał Borychowski

Made with 💚 by simplyyourself.online

Scroll to Top