Zarabiaj [więcej]
na wynajmie
krótkoterminowym

Dobrze pro­wa­dzo­ny biz­nes opar­ty na wynaj­mie krót­ko­ter­mi­no­wym może zapew­nić Ci 1000 zł lub nawet wię­cej obro­tu dzien­nie. W 4 tygo­dnie nauczysz się nie tyl­ko, jak zara­biać, ale też jak robić to tak, aby ta dzia­łal­ność nie spę­dza­ła Ci snu z powiek. 

Szko­le­nie onli­ne zmie­ni Two­je postrze­ga­nie naj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go i uświa­do­mi Ci, że wystar­czy wpro­wa­dzić małe zmia­ny, aby zyskać spo­koj­ną gło­wę i sta­bil­ne zarobki.

Ten kurs jest dla Ciebie, jeśli:

Dla kogo to nie jest?

Być może w tym momencie masz wrażenie, że

wyna­jem krót­ko­ter­mi­no­wy to biz­nes, w któ­rym 24h na dobę musisz być pod tele­fo­nem dla gości, moc­no się anga­żo­wać cza­so­wo, a jed­no­cze­śnie że jest to dzia­łal­ność obar­czo­na dużym ryzy­kiem inwestycyjnym.

Tymczasem niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że

bar­dzo wie­le czyn­no­ści, jak np. prze­ka­zy­wa­nie klu­czy czy współ­pra­ca ze eki­pą sprzą­ta­ją­cą, moż­na auto­ma­ty­zo­wać, a na zdo­by­cie miesz­ka­nia na wyna­jem jest kil­ka moż­li­wo­ści, któ­re nie wyma­ga­ją duże­go kapitału.

Jeśli pozwolisz na to, aby obraz biznesu wynajmu krótkoterminowego w Twojej głowie się nie zmienił,

to za 5 lat może się oka­zać, że nadal całe godzi­ny spę­dzasz na ręcz­nej obsłu­dze gości, odpi­su­jąc oso­bi­ście na każ­dą jed­ną wia­do­mość, cią­gle z tele­fo­nem przy uchu, sto­jąc w miej­scu i bez wido­ku na jaką­kol­wiek ska­lo­wal­ność tego biz­ne­su, a więc i real­ne zarob­ki. 

Gdybym w 2015 roku nie wziął spraw w swoje ręce

w kwe­stii moje­go apar­ta­men­tu w Koło­brze­gu, nadal bory­kał­bym się z obło­że­niem rzę­du 20–30% mie­sięcz­nie, mając naj­wy­żej radość z faj­ne­go miej­sca na waka­cje dla mojej rodzi­ny, ale bez żad­nej satys­fak­cji z tych dzia­łań i bez nama­cal­nych zarobków. 

Być może już daw­no rzu­cił­bym ten biz­nes, bo wyda­wa­ło­by mi się, że on nie ma sensu.

I faktycznie tak by było!

A co, jeśli powiem Ci, że wcale tak nie musi być? 

Kim jestem?

Nazywam się Michał Borychowski

Poma­gam roz­wi­nąć skrzy­dła i osią­gnąć mak­sy­mal­ne przy­cho­dy wła­ści­cie­lom loka­li wynaj­mo­wa­nych krót­ko­ter­mi­no­wo, szko­ląc, dora­dza­jąc, pro­wa­dząc kon­sul­ta­cje i gru­pę na Facebooku.

Moja przygoda z nieruchomościami sięga roku 2005, kiedy to pierwszy raz nabyłem prawa do mieszkania u dewelopera a następnie dokonałem cesji umowy z zyskiem. W kolejnych latach realizowałem podobne inwestycje jak również inwestycje na wynajem długoterminowy.

Od roku 2009 wynajmuję krótkoterminowo apartament w Kołobrzegu oraz zajmuję się podnajmem czterech mieszkań w Warszawie. Przez ostatnie pięć lat zarządzałem wynajmem zdalnie, na co dzień mieszkając w Hiszpanii.

Pry­wat­nie jestem mężem, a tak­że ojcem dwój­ki małych dzie­ci. Uwiel­bia­my razem podró­żo­wać, a wte­dy natu­ral­nie korzy­sta­my z pry­wat­nych ofert umiesz­czo­nych na Airbnb i Booking. 🙂 

Gdzie możesz mnie znaleźć

Prowadzę grupę na Facebooku 

Liczy ona ponad 4000 człon­ków i jest miej­scem aktyw­nej wymia­ny doświad­czeń, inspi­ra­cji i wie­dzy w tema­cie wynaj­mu krótkoterminowego. 
Dołącz do grupy 

Wystąpiłem
w podcaście

Łukasz Łopuch z pod­ca­stu „Prak­tycz­nie o nie­ru­cho­mo­ściach” roz­ma­wiał ze mną o tym, jak popraw­nie wsta­wić swo­ją ofer­tę do por­ta­li Airbnb i Booking. 
Posłu­chaj wywiadu 

Doradzałem podczas konferencji 

W czerw­cu 2018 odby­ła się w War­sza­wie kon­fe­ren­cja „Jak zara­biać na wynaj­mie krót­ko­ter­mi­no­wym”, orga­ni­zo­wa­na przez Grze­go­rza Gra­bow­skie­go, pod­czas któ­rej wystą­pi­łem w roli konsultanta. 
Zobacz stronę 

A teraz wyobaź sobie,

jak za 3 mie­sią­ce uzy­sku­jesz dzien­nie 1000 zł przy­cho­du, infor­mu­jąc tyl­ko sprzą­tacz­kę o tym, kie­dy ma przyjść do Two­je­go miesz­ka­nia (w grun­cie rze­czy poka­żę Ci, jak i to zauto­ma­ty­zo­wać). Obsłu­ga komu­ni­ka­cji z gość­mi i wymia­na klu­czy odby­wa­ją się w więk­szo­ści auto­ma­tycz­nie, a Ty masz czas na to, aby nie tyl­ko myśleć o dal­szym roz­wo­ju, ale też czas wol­ny na swo­je hob­by, czy dla rodziny.

Kiedy skorzystasz z mojego kursu,
doświadczysz w końcu tego,

jak upo­rząd­ko­wa­nie wie­dzy w zakre­sie wynaj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go może pomóc Ci ode­tchnąć (rów­nież finan­so­wo) i odczuć spo­kój, bo będziesz wie­dzieć, że Twoi goście są zado­wo­le­ni i chcą do Cie­bie wra­cać, pisząc naj­lep­sze recenzje. 

A jeśli dopie­ro zaczy­nasz, tym bar­dziej poczu­jesz ulgę wie­dząc dokład­nie, co potrze­bu­jesz zro­bić krok po kro­ku, aby roz­po­cząć tę dzia­łal­ność i taki efekt uzyskać.

Przedstawiam Ci kurs online

któ­ry obej­mu­je uni­kal­ny model 4 fila­rów, opra­co­wa­ny prze­ze mnie, poka­zu­ją­cy krok po kro­ku, jak zbu­do­wać i roz­wi­nąć sta­bil­ny biz­nes opar­ty na wynaj­mie krót­ko­ter­mi­no­wym w taki spo­sób, aby już w krót­kim cza­sie być goto­wym do jego ska­lo­wa­nia i automatyzacji.

Dołą­cza­jąc do nie­go dowiesz się, nie tyl­ko, jak zadbać o pod­sta­wy, ale też poznasz tech­ni­ki pozwa­la­ją­ce na stwo­rze­nie sie­ci apar­ta­men­tów zarzą­dza­nych przez Cie­bie. Ozna­cza to, ni mniej, ni wię­cej, że kurs ten daje Ci moż­li­wość budo­wa­nia biz­ne­su na każ­dym jego eta­pie rozwoju.

Dlaczego to takie ważne?

Jeśli jesteś oso­bą, któ­ra nie chce „bawić się” w wyna­jem, lecz trak­tu­je go jako poważ­ne przed­się­wzię­cie, na pew­no jesteś zain­te­re­so­wa­na/-y tym, aby nie stać w miej­scu, lecz posze­rzać hory­zon­ty swo­jej dzia­łal­no­ści. Dzię­ki uczest­nic­twie w moim kur­sie zadbasz o solid­ne pod­sta­wy, a potem będziesz wie­dzieć, co robić dalej, nawet przez wie­le lat.

W ramach kursu w wersji Mini,
w której pracujesz samodzielnie,
otrzymujesz:

Roczny dostęp do platformy kursowej

Możesz wie­lo­krot­nie prze­ra­biać wszyst­kie materiały. 

5 modułów

4 modu­ły nawią­zu­ją­ce do mode­lu 4 fila­rów + dodat­ko­wy V moduł o narzędziach 

15 nagrań wideo

Prze­ka­zu­ją­cych całą moją wie­dzę i doświadczenie. 

14 wideo-instrukcji krok po kroku

W któ­rych prze­pro­wa­dzę Cię krok po kro­ku przez pro­ces two­rze­nia ofer­ty na plat­for­mach Airbnb i Booking.com oraz poka­żę Ci, jak nimi zarządzać. 

Listy kontrolne

W trak­cie kolej­nych lek­cji będę udo­stęp­niał Ci przy­dat­ne listy kon­tro­l­ne (chec­kli­sty) do ścią­gnię­cia i wydru­ko­wa­nia. Pomo­gą Ci one w zacho­wa­niu stan­dar­dów i wyso­kiej jako­ści Two­ich usług. 

Umowa podnajmu

Dzię­ki przy­go­to­wa­nej przez praw­ni­ka umo­wie pod­naj­mu, możesz mieć pew­ność, że roz­po­czę­cie Two­jej dzia­łal­no­ści będzie prze­bie­ga­ło pomyśl­nie i przej­rzy­ście dla obu zaan­ga­żo­wa­nych stron. 

Arkusze kalkulacyjne

Przy­go­to­wa­ne prze­ze mnie arku­sze kal­ku­la­cyj­ne pomo­gą Ci w nie­zbęd­nych wyli­cze­niach. Dzię­ki nim będziesz mógł w pro­sty spo­sób wyli­czyć rentowność. 

Szablony korespondencji

Napi­sa­łem dla Cie­bie w dwóch języ­kach (pol­skim i angiel­skim) sza­blo­ny, któ­re możesz wyko­rzy­stać do komu­ni­ka­cji z Two­imi gośćmi. 

Aktualizacje i uzupełnienia

Przez cały okres dostę­pu do plat­for­my kursowej 

Certyfikat

Opra­wio­ny w ram­ki cer­ty­fi­kat potwier­dzi zdo­by­tą przez Cie­bie wie­dzę. Otrzy­masz go ode mnie pocztą. 

Zobacz, czego nauczysz się
z kolejnych modułów kursu

Moduł I – Poszukiwania lokalu

Poznasz odpo­wiedź na pyta­nie, jak wybrać odpo­wied­nie miesz­ka­nie na wyna­jem, aby przy­no­si­ło mak­sy­mal­ne korzyści? 

Czego się dowiesz?

Moduł II – Przygotowanie lokalu

Nauczysz się, jak wybrać i wypo­sa­żyć lokal, a tak­że, jak o nie­go zadbać, żeby słu­żył Tobie i Two­im gościom jak najdłużej. 

Czego się dowiesz?

Moduł III – Ogłoszenia

Dowiesz się wszyst­kie­go o tym, jak przy­go­to­wać sku­tecz­ną ofer­tę i jak nią zarządzać. 

Czego się dowiesz?

Moduł IV – Obsługa

Prze­pro­wa­dzę Cię przez mean­dry obsłu­gi gości – od pierw­sze­go kon­tak­tu, przez bie­żą­cą komu­ni­ka­cję, po przy­go­to­wa­nie loka­lu na kolej­ny pobyt. 

Czego się dowiesz?

Moduł V – Narzędzia

Poka­żę Ci jak przy pomo­cy kil­ku dodat­ko­wych narzę­dzi będziesz mógł jesz­cze bar­dziej zauto­ma­ty­zo­wać i upro­ścić swój biznes 

Czego się dowiesz?

Jeśli chcesz skorzystać z mocy grupy i konsultacji online, to mam dla Ciebie pakiet Midi

Pakiet Mini zawie­ra wszyst­ko to, co pakiet Mini, a tak­że dodatkowo:

Dostęp do specjalnej, tajnej grupy na Facebooku,

gdzie możesz wymie­niać się wie­dzą i doświad­cze­niem z uczest­ni­ka­mi wszyst­kich edy­cji moich kursów. 

Przez 4 tygodnie spotykamy się na live’ach

(czy­li trans­mi­sjach wideo na żywo z moż­li­wo­ścią roz­mo­wy w komen­ta­rzach), pod­czas któ­rych będziesz mieć moż­li­wość zada­wa­nia pytań do kolej­nych modułów. 

Ale to nie koniec możliwości!

Jeśli należysz do osób,
które cenią sobie intensywną pracę,

mam dla Cie­bie men­tor­ski pakiet Maxi, w któ­rym oprócz powyż­szych, otrzy­mu­jesz przede wszystkim:

5 godzinnych konsultacji ze mną – jeden na jeden

pozwo­lą Ci one na oma­wia­nie ze mną indy­wi­du­al­nie wszyst­kich aspek­tów Two­je­go biznesu. 

Uwa­ga! Ten pakiet jest dostęp­ny tyl­ko dla 3 osób, więc kto pierw­szy, ten lepszy!

Zobacz, co zmieniło się u jednej z moich kursantek po tym, jak skorzystała z kursu w pakiecie Midi

Lucyna Herbasz z Gdańska

Teraz Ty możesz dołączyć do Lucyny i wielu innych moich zadowolonych kursantów.

Wybierz pakiet najlepszy dla siebie:

Pakiet MINI 

Pracuję samodzielnie
1427 netto
 • Roczny dostęp do platformy kursowej
 • 5 modułów
 • 15 nagrań wideo
 • 14 wideo-instrukcji krok po kroku
 • Listy kontrolne
 • Umowa podnajmu
 • Arkusze kalkulacyjne
 • Szablony korespondencji
 • Aktualizacje i uzupełnienia
 • Certyfikat

Pakiet MIDI 

Pracuję z grupą
2827 netto
 • Roczny dostęp do platformy kursowej
 • 5 modułów
 • 15 nagrań wideo
 • 14 wideo-instrukcji krok po kroku
 • Listy kontrolne
 • Umowa podnajmu
 • Arkusze kalkulacyjne
 • Szablony korespondencji
 • Aktualizacje i uzupełnienia
 • Certyfikat
 • Dostęp do tajnej grupy na Facebooku
 • 4 live’y

Pakiet MAXI 

Pracuję indywidualnie
4827 netto
 • Roczny dostęp do platformy kursowej
 • 5 modułów
 • 15 nagrań wideo
 • 14 wideo-instrukcji krok po kroku
 • Listy kontrolne
 • Umowa podnajmu
 • Arkusze kalkulacyjne
 • Szablony korespondencji
 • Aktualizacje i uzupełnienia
 • Certyfikat
 • Dostęp do tajnej grupy na Facebooku
 • 4 live’y
 • 5 godzinnych konsultacji jeden na jeden

Bonusy

Nie byłbym w tym wszystkim sobą, gdybym nie przygotował dla Ciebie garści bonusów i prezentów

Pozy­ska­łem dla Cie­bie róż­nych part­ne­rów kur­su. Dzię­ki temu nie­zbęd­ne na start pro­duk­ty lub usłu­gi będziesz mógł wyku­pić po niż­szej cenie, tym samym obni­ża­jąc próg star­tu Two­je­go przedsięwzięcia.

Księgowość

Roz­li­cze­nia finan­so­we i for­mal­no­ści to nie­odzow­ny ele­ment każ­dej dzia­łal­no­ści. Zysku­jesz nie tyl­ko współ­pra­cę ze spraw­dzo­ną prze­ze mnie fir­mą, ale też obni­żasz kosz­ty star­to­we usłu­gi, bez któ­rej trud­no się obejść.

Ubezpieczenia

Roz­li­cze­nia finan­so­we i for­mal­no­ści to nie­odzow­ny ele­ment każ­dej dzia­łal­no­ści. Zysku­jesz nie tyl­ko współ­pra­cę ze spraw­dzo­ną prze­ze mnie fir­mą, ale też obni­żasz kosz­ty star­to­we usłu­gi, bez któ­rej trud­no się obejść.

Fotograf

Pro­fe­sjo­nal­ne zdję­cia to pod­sta­wa każ­dej dobrej ofer­ty. Ta ofer­ta ogra­ni­czo­na jest terytorialnie.

Home staging

W parze z dobry­mi zdję­cia­mi idzie atrak­cyj­ne przy­go­to­wa­nie miesz­ka­nia tak, aby koń­co­wy efekt „sprze­da­wał sam”. Pomo­że w tym pozy­ska­ny prze­ze mnie part­ner w zakre­sie usłu­gi home sta­gin­gu. Ofer­ta ogra­ni­czo­na jest tery­to­rial­nie, jed­nak moż­li­wa jest rów­nież kon­sul­ta­cja zdalna.

Moniter.pl

Moniter.pl to spraw­dzo­ne narzę­dzie do szu­ka­nia miesz­kań poni­żej ceny ryn­ko­wej. Moni­to­ru­je ofer­ty z ryn­ku wtór­ne­go i powia­da­mia Cię zgod­nie z Two­imi kry­te­ria­mi. Już nie musisz samo­dziel­nie oglą­dać tysią­ca ogłoszeń.

Konsultacje dotyczące promocji online

Dobre przy­go­to­wa­nie Two­jej ofer­ty i wize­run­ku Two­je­go biz­ne­su w Inter­ne­cie wes­prze Cię na dro­dze do osią­gnię­cia sukcesu. 

FAQ

Twój indy­wi­du­al­ny login i hasło do plat­for­my kur­so­wej otrzy­masz przed roz­po­czę­ciem kur­su (start: 1 grud­nia 2018) mailem na adres poda­ny pod­czas zamówienia.

Oczy­wi­ście, podaj dane swo­jej fir­my pod­czas pro­ce­su zamó­wie­nia. Fak­tu­rę otrzy­masz na adres mailo­wy poda­ny w zamówieniu.

Kurs w cało­ści pro­wa­dzo­ny jest w Inter­ne­cie, potrze­bu­jesz więc kom­pu­te­ra pod­łą­czo­ne­go do Inter­ne­tu (moż­li­we jest rów­nież prze­glą­da­nie zawar­to­ści kur­su na smart­fo­nie czy table­cie) i ulu­bio­nej przeglądarki.

Ponad­to w pakie­cie Midi i Maxi część inte­rak­cji odby­wa się w zamknię­tej gru­pie na Face­bo­oku. Aby otrzy­mać do niej dostęp, potrze­bu­jesz kon­ta w ser­wi­sie Facebook.

Do otwar­cia nie­któ­rych mate­ria­łów uzu­peł­nia­ją­cych potrze­bu­jesz oddziel­nych pro­gra­mów – prze­glą­dar­ki pli­ków PDF, Exce­la lub inne­go pro­gra­mu, któ­ry potra­fi otwo­rzyć arku­sze kal­ku­la­cyj­ne XSLX itp.

Kolej­ne modu­ły uka­zu­ją się co tydzień przez pięć tygo­dni. Dostęp do wszyst­kich mate­ria­łów otrzy­mu­jesz na rok.

Prze­czy­taj wszyst­kie infor­ma­cje na tej stro­nie i poczuj, czy masz goto­wość do dzia­ła­nia. Jeśli wciąż nie masz pew­no­ści, napisz do mnie i poroz­ma­wiaj­my. Pomo­gę Ci zdecydować.

Do zobaczenia na kursie!

Scroll to Top