Startujesz w branży wynajmu krótkoterminowego?

A może masz już pew­ne doświad­cze­nia, ale Two­je wyni­ki Cię nie satysfakcjonują?

Poma­gam oso­bom takim, jak Ty, roz­wi­nąć skrzy­dła i osią­gnąć więcej!

Zapisując się na newsletter otrzymasz DARMOWY E-BOOK z instrukcją, dzięki której dowiesz się, jak oszacować potencjał swojego lokalu przy wynajmie krótkoterminowym.

Kim jestem?

Nazywam się Michał Borychowski

Od lat spe­cja­li­zu­ję się w tema­ty­ce nie­ru­cho­mo­ści i naj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go, a tak w wielu aspektach związanych z obsługą turystów.

Moja przy­go­da z nie­ru­cho­mo­ścia­mi się­ga roku 2005, kie­dy to pierw­szy raz kupi­łem miesz­ka­nie od dewe­lo­pe­ra, i w nie­dłu­gim cza­sie odsprze­da­łem je z zyskiem. Zaku­py inwe­sty­cyj­ne reali­zo­wa­łem tak­że w kolej­nych latach, w mię­dzy­cza­sie roz­wi­ja­jąc tak­że dzia­łal­ność w obsza­rze wynaj­mu dłu­go­ter­mi­no­we­go. Od roku 2009 r. wynaj­mu­ję krót­ko­ter­mi­no­wo apar­ta­men­ty w Koło­brze­gu oraz w Warszawie.

Jestem rów­nież zaan­ga­żo­wa­ny w dzia­ła­nia i ini­cja­ty­wy zmie­rza­ją­ce do pro­fe­sjo­na­li­za­cji pro­fe­sji mikro­ho­te­la­rzy – czy­li nas wszyst­kich, któ­rzy wynaj­mu­je­my miesz­ka­nia turystom.

Jak mogę wesprzeć Ciebie w drodze ku własnemu biznesowi najmu na doby?

Poma­gam roz­wi­nąć skrzy­dła i osią­gnąć mak­sy­mal­ne przy­cho­dy wła­ści­cie­lom loka­li wynaj­mo­wa­nych krót­ko­ter­mio­no­wo: dora­dza­jąc, pro­wa­dząc kon­sul­ta­cje i gru­pę na Face­bo­oku liczą­cą już kil­ka tysię­cy osób, a przede wszyst­kim szko­ląc – zarów­no w Inter­ne­cie, jak i na żywo. 

Zło­żo­ny sys­tem zarzą­dza­nia ofer­ta­mi na Airbnb oraz Booking.com znam od pod­szew­ki, na bie­żą­co śle­dzę wpro­wa­dza­ne w ser­wi­sach Onli­ne Tra­vel Agen­cy (OTA) nowo­ści doty­czą­ce funk­cjo­nal­no­ści i pro­mo­wa­nia ofert.

Pry­wat­nie jestem mężem i tatą dwój­ki małych dzie­ci. Uwiel­bia­my razem podró­żo­wać, a wte­dy – rzecz jasna – korzy­sta­my z pry­wat­nych ofert umiesz­czo­nych na Airbnb i Booking.com

Dołącz do newslettera i odbierz bonus!

Copy­ri­ght © 2018–2019 
Michał Bory­chow­ski. Krót­ki Termin

Poli­ty­ka prywatności

Made with 💚 by simplyyourself.online

Scroll to Top