Odbierz kod z rabatem 30%

Kod raba­to­wy pozwo­li Ci na zakup sza­blo­nów do auto­ma­ty­za­cji komu­ni­ka­cji z gość­mi ze spe­cjal­ną zniż­ką dla uczest­ni­ków wyda­rze­nia. Uwa­ga! Zniż­ka jest aktyw­na tyl­ko przez dwa tygodnie!

Dowiedz się więcej!

Szablony wiadomości do automatyzacji komunikacji z gośćmi

Co otrzymujesz?

Szablony wiadomości

Goto­we do uży­cia, po pol­sku i angiel­sku. Nie musisz się dzię­ki nim już zasta­na­wiać, jakie infor­ma­cje będą istot­ne dla Two­ich gości. Pozwa­la­ją one na auto­ma­ty­zo­wa­nie i ska­lo­wa­nie Two­je­go biznesu. 

Instrukcje wideo krok po kroku

Poka­zu­ję Ci w nich, jak skon­fi­gu­ro­wać auto­ma­ty­za­cję przy pomo­cy goto­wych wia­do­mo­ści w ser­wi­sach Booking i SmartBnB (któ­ry pozwa­la na auto­ma­ty­za­cję w ser­wi­sie Airbnb). 

Jaka inwestycja jest potrzebna?

Szablony wiadomości 

Specjalna cena dla uczestników szkolenia
PLN137
PLN 95,90
  • Szablony wiadomości w 2 językach
  • Instrukcje wideo krok po kroku

© 2019 Michał Borychowski

Made with 💚 by simplyyourself.online

Scroll to Top

Odbierz kod rabatowy 30%

Automatyzuj komunikację ze swoimi gośćmi w wynajmie krótkoterminowym

Odbierz kod rabatowy 30%

Zapisz sobie ten kod i użyj przy składaniu zamówienia:

szablony30

Kod rabatowy jest ważny przez dwa tygodnie od daty wydarzenia