Startujesz w branży wynajmu krótkoterminowego?

A może masz już pew­ne doświad­cze­nia, ale Two­je wyni­ki Cię nie satys­fak­cjo­nu­ją?

Poma­gam oso­bom takim, jak Ty, roz­wi­nąć skrzy­dła i osią­gnąć wię­cej!

Zapisując się na newsletter otrzymasz DARMOWY E-BOOK z instrukcją, dzięki której dowiesz się, jak oszacować potencjał swojego lokalu przy wynajmie krótkoterminowym.

PS: Dołącz do gru­py Wyna­jem Krót­ko­ter­mi­no­wy na Face­bo­oku.

Kim jestem?

Nazywam się Michał Borychowski

Od lat spe­cja­li­zu­ję się w tema­ty­ce nie­ru­cho­mo­ści i naj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go, a tak w wielu aspektach związanych z obsługą turystów.

Moja przy­go­da z nie­ru­cho­mo­ścia­mi się­ga roku 2005, kie­dy to pierw­szy raz kupi­łem miesz­ka­nie od dewe­lo­pe­ra, i w nie­dłu­gim cza­sie odsprze­da­łem je z zyskiem. Zaku­py inwe­sty­cyj­ne reali­zo­wa­łem tak­że w kolej­nych latach, w mię­dzy­cza­sie roz­wi­ja­jąc tak­że dzia­łal­ność w obsza­rze wynaj­mu dłu­go­ter­mi­no­we­go.

Od roku 2009 r. wynaj­mu­ję też krót­ko­ter­mi­no­wo: wła­sny apar­ta­ment w Koło­brze­gu oraz w War­sza­wie (na zasa­dzie pod­naj­mu).

Jestem rów­nież zaan­ga­żo­wa­ny w dzia­ła­nia i ini­cja­ty­wy zmie­rza­ją­ce do pro­fe­sjo­na­li­za­cji pro­fe­sji mikro­ho­te­la­rzy – czy­li nas wszyst­kich, któ­rzy wynaj­mu­je­my miesz­ka­nia tury­stom.

Jestem człon­kiem-zało­ży­cie­lem Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Wynaj­mu Krót­ko­ter­mi­no­we­go, w któ­rym peł­nię funk­cję Pre­ze­sa.

Jak mogę Cię wesprzeć w drodze ku własnemu biznesowi najmu na doby?

Poma­gam roz­wi­nąć skrzy­dła i osią­gnąć mak­sy­mal­ne przy­cho­dy wła­ści­cie­lom loka­li wynaj­mo­wa­nych krót­ko­ter­mio­no­wo: dora­dza­jąc, pro­wa­dząc kon­sul­ta­cje i gru­pę na Face­bo­oku liczą­cą już kil­ka tysię­cy osób.

Zło­żo­ny sys­tem zarzą­dza­nia ofer­ta­mi na Airbnb oraz Booking.com znam od pod­szew­ki, na bie­żą­co śle­dzę wpro­wa­dza­ne w ser­wi­sach Onli­ne Tra­vel Agen­cy (OTA) nowo­ści doty­czą­ce funk­cjo­nal­no­ści i pro­mo­wa­nia ofert.

Pry­wat­nie jestem mężem i tatą dwój­ki małych dzie­ci. Uwiel­bia­my razem podró­żo­wać, a wte­dy rzecz jasna korzy­sta­my z pry­wat­nych ofert umiesz­czo­nych na Airbnb i Booking.com

Obserwuj mnie w mediach społecznościowych

Znaj­dziesz tu jesz­cze wię­cej war­to­ścio­wej wie­dzy:

Prowadzę kursy online
o tematyce wynajmu krótkoterminowego

Czę­sto spo­ty­kam oso­by, któ­re chcą zacząć zara­biać na wynaj­mie krót­ko­ter­mi­no­wym, ale nie wie­dzą, jak to zro­bić. 

Mają mnó­stwo pytań i wąt­pli­wo­ści, takich jak:

  • Jak odna­leźć miesz­ka­nie na pod­wy­na­jem?
  • Jak przy­go­to­wać miesz­ka­nie pod wyna­jem krót­ko­ter­mi­no­wy?
  • Jak napi­sać atrak­cyj­ną ofer­tę przy­cią­ga­ją­cą gości?
  • Jak zarzą­dzać swo­ją ofer­tą na plat­for­mach rezer­wa­cyj­nych Airbnb i Booking?
  • Jak spraw­nie obsłu­gi­wać swo­je miesz­ka­nie pod­czas zmian gości?
  • Jak pro­wa­dzić owoc­ną komu­ni­ka­cję z gość­mi?
  • Jak zapew­nić sobie jak naj­lep­sze recen­zje?
  • Jak zwięk­szyć swo­je obło­że­nie?

Mój kurs odpo­wia­da na te pyta­nia, porząd­ku­je wie­dzę tak, że na koń­cu będziesz mieć jasność, jaką dro­gą podą­żać, żeby osią­gnąć suk­ces.

Bądźmy w kontakcie!

Zostaw mi wia­do­mość lub zadaj pyta­nie:

Michał Borychowski

Polub moją stronę na Facebooku

Copy­ri­ght © 2018–2019
Michał Bory­chow­ski. Krót­ki Ter­min

Pro­jekt i wyko­na­nie stro­ny:
simplyyourself.online

Obser­wuj mnie w Inter­ne­cie:

Przewiń do góry