Mądre aranżacje wnętrz

droga do maksymalizacji zysku w branży wynajmu krótkoterminowego

Bezpłatny webinar

Zapraszam Cię do dołączenia do webinaru, który poprowadzą Goście z Rent Like Home – Kamil Kosior i Aleksandra Kobylańska.

ZAREZERWUJ SWOJE MIEJSCE

Poznaj Gości Webinaru

Aleksandra Kobylańska

Specjalista ds. wdrożenia nowych apartamentów w Rent Like Home

Kul­tu­ro­znaw­ca z wykształ­ce­nia, przy­go­dę na ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści zaczę­łam jesz­cze na ostat­nim roku stu­diów od pra­cy pośred­ni­ka w wynaj­mie nie­ru­cho­mo­ści. Po trzech latach posta­no­wi­łam zmie­nić rodzaj dzia­łal­no­ści i roz­wi­jać się w obsza­rze deko­ra­cji i aran­ża­cji wnętrz, któ­ry­mi od zawsze się pasjonowałam.

Tak roz­po­czę­ła się moja współ­pra­ca z Rent like home.

Z fir­mą jestem zwią­za­na nie­mal­że od począt­ku ist­nie­nia oddzia­łu war­szaw­skie­go. Zaj­mu­ję się kom­plek­so­wym przy­go­to­wa­niem miesz­kań do wynaj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go, począw­szy od spraw­dze­nia sta­nu tech­nicz­ne­go po sty­li­za­cje do sesji zdję­cio­wych. Tych ostat­nich mam za sobą oko­ło dwu­stu. W swo­im port­fo­lio posia­dam też kil­ka­na­ście więk­szych pro­jek­tów aran­ża­cji wnętrz, oraz kil­ka­dzie­siąt mniej­szych home sta­gin­gów. Uwiel­biam funk­cjo­nal­ny, ponad­cza­so­wy design oraz wie­rzę, że wca­le nie ma potrze­by wyda­wa­nia for­tu­ny na pięk­ne i nie­tu­zin­ko­we urzą­dze­nie mieszkania.

Kamil Kosior

Współzałożyciel i Członek Zarządu Rent Like Home

Od kil­ku­na­stu lat two­rzy i szko­li fir­my w zakre­sie spe­cja­li­stycz­nej obsłu­gi klien­tów, a zespo­ły, któ­re poma­gał budo­wać pra­co­wa­ły już z ponad 150 tysią­ca­mi osób. Jed­no­cze­śnie cały czas sam rów­nież pra­cu­je bez­po­śred­nio z klien­ta­mi. Dla­cze­go? Ponie­waż to uwielbia! 

ZAREZERWUJ SWOJE MIEJSCE

Scroll to Top