Wynajem krótkoterminowy w praktyce

Szkolenie stacjonarne
z Michałem Borychowskim i Maciejem Syta

Warszawa, AS-BUD Centrum Konferencyjne,
23 marca 2019, 10–19:00

To szko­le­nie to zmie­ni Two­je postrze­ga­nie naj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go i uświa­do­mi Ci, że wystar­czy zadbać o kil­ka istot­nych szcze­gó­łów, aby zyskać spo­koj­ną gło­wę i sta­bil­ne zarobki.

Jeśli:

to nasze szkolenie jest dla Ciebie!

Podczas szkolenia

Ozna­cza to, ni mniej, ni wię­cej, że szko­le­nie to daje Ci moż­li­wość budo­wa­nia biz­ne­su na każ­dym jego eta­pie rozwoju. 

A po ukończonym szkoleniu

Agenda i zakres szkolenia

9:30

Rejestracja uczestników

9:30

10:00

Przywitanie i przedstawienie agendy

10:00

10:10

Moduł I: Pozyskanie nieruchomości

Poz­nasz odpo­wiedź na pyta­nie, jak wybrać odpowied­nie miesz­ka­nie na pod­na­jem, aby przy­no­si­ło maksy­malne korzyści?

Cze­go się dowiesz?

 • Gdzie szu­kać miesz­kań na podnajem?
 • Jak roz­maw­iać z właś­ci­cielem mieszkania?
 • Na jaką licz­bę miesz­kań się decydować?
 • Jaka lokaliza­c­ja będzie korzystna?

Pon­ad­to przed­staw­imy inne meto­dy pozyski­wa­nia nieru­chomoś­ci pod wyna­jem krótkoter­mi­nowy, takie jak zakup własny.

10:10

11:40

Przerwa kawowa

11:40

12:00

Moduł II: Przygotowanie lokalu

Nauczysz się, jak wypo­sa­żyć lokal, a tak­że, jak o nie­go zad­bać, żeby słu­żył Tobie i Two­im goś­ciom jak najdłużej.

Cze­go się dowiesz?

 • W jakim stan­dard­zie urzą­dzać mieszkanie?
 • Jak wypo­sa­żyć poszcze­gól­ne pomieszczenia?
 • Jak sobie radz­ić ze zniszczeniami?
12:00

13:30

Przerwa na lunch

13:30

14:30

Moduł III: Platformy Airbnb i Booking

Dowiesz się wszys­tkiego o tym, jak przy­go­tować sku­tecz­ną ofer­tę i jak nią zarządzać.

Cze­go się dowiesz?

 • Jaka jest filo­zofia dzi­ała­nia obu serwisów?
 • Jak sfor­mułować tytuł oferty?
 • Jak przy­go­tować wycz­er­pu­ją­cy opis?
 • Jak stwo­rzyć pro­fil, któ­ry zwięk­szy Two­ją wiarygodność?
 • W jaki spo­sób możesz syn­chro­ni­zować kalen­darze mię­dzy platformami?
 • Jak uni­kać over­bookingu i jak sobie z nim radz­ić, gdy mimo to wystąpi?
 • Jak sobie radz­ić w trud­nych sytu­ac­jach z gośćmi?
14:30

16:00

Przerwa kawowa

16:00

16:30

Moduł IV: Automatyzacja

Prze­pro­wa­dzę Cię przez mean­dry obsłu­gi goś­ci – od pier­wszego kon­tak­tu, przez bie­żą­cą komu­nikację, po przy­go­towanie loka­lu na kole­jny pobyt.

Cze­go się dowiesz?

 • Jak zor­ga­ni­zować przekazy­wanie kluczy?
 • W jaki spo­sób uło­żyć współ­pra­cę z per­son­elem, żeby była ona spoko­j­na i efektywna?
 • Na co zwró­cić uwa­gę we współpra­cy z pralnią?
 • Jak zau­tomaty­zować pro­ces zarządza­nia sprzątaniem?
 • W jaki spo­sób sku­tecz­nie komu­nikować się z gość­mi, dba­jąc o budo­wa­nie pozy­ty­wnych rela­cji i dobre recenzje?
16:30

18:00

Czas na luźne rozmowy

18:00

19:00

Zakończenie wydarzenia

19:00

Kim jesteśmy?

Michał Borychowski

Poma­ga roz­wi­nąć skrzy­dła i osią­gnąć mak­sy­mal­ne przy­cho­dy wła­ści­cie­lom loka­li wynaj­mo­wa­nych krót­ko­ter­mi­no­wo, szko­ląc, dora­dza­jąc, pro­wa­dząc kon­sul­ta­cje i gru­pę na Facebooku.

Jego przy­go­da z nie­ru­cho­mo­ścia­mi się­ga roku 2005, kie­dy to pierw­szy raz nabył pra­wa do miesz­ka­nia u dewe­lo­pe­ra, a następ­nie doko­nał cesji umo­wy z zyskiem. W kolej­nych latach reali­zo­wał podob­ne inwe­sty­cje, jak rów­nież inwe­sty­cje na wyna­jem długoterminowy.

Od roku 2009 wynaj­mu­je krót­ko­ter­mi­no­wo apar­ta­ment w Koło­brze­gu oraz zaj­mu­je się pod­naj­mem czte­rech miesz­kań w War­sza­wie. Przez ostat­nie pięć lat zarzą­dzał wynaj­mem zdal­nie, na co dzień miesz­ka­jąc w Hiszpanii.

Zami­ło­wa­nie do opty­ma­li­za­cji, żył­kę mar­ke­tin­go­wą i wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w bran­ży tech­no­lo­gicz­nej wyko­rzy­stał w wynaj­mie krót­ko­ter­mi­no­wym. Dzię­ki temu nie tyl­ko dba o jak naj­lep­szą auto­ma­ty­za­cję swo­je­go biz­ne­su, ale też o to, by był on sku­tecz­nie pro­mo­wa­ny. Te aspek­ty są waż­ną czę­ścią jego szko­leń i prelekcji.

Od 2017 roku pro­wa­dzi na Face­bo­oku gru­pę z war­to­ścio­wy­mi dys­ku­sja­mi o wynaj­mie krót­ko­ter­mi­no­wym , któ­ra liczy w tej chwi­li już ponad 5000 członków.

Pry­wat­nie jest mężem, a tak­że ojcem dwój­ki małych dzie­ci. Uwiel­bia­ją razem podró­żo­wać, a wte­dy natu­ral­nie korzy­sta­ją z pry­wat­nych ofert umiesz­czo­nych na Airbnb i Booking. 🙂

Maciej Syta (Kowalski)

Od czte­rech lat wynaj­mu­je krót­ko­ter­mi­no­wo wła­sne i pod­na­ję­te miesz­ka­nia w War­sza­wie. Trzy lata temu zało­żył fir­mę War­szaw­skie Kwa­dra­ty, któ­ra zaj­mu­je się zarzą­dza­niem najmem.

Jest wła­ści­cie­lem fir­my sprzą­ta­ją­cej apar­ta­men­ty na wyna­jem Apart Servi­ce, któ­ra obsłu­gu­je już ponad 200 miesz­kań. Pozwa­la mu to na kon­takt z wie­lo­ma róż­ny­mi mode­la­mi biz­ne­so­wy­mi, a tak­że na czer­pa­nie wie­dzy doty­czą­cej róż­nych roz­wią­zań w wynaj­mie krótkoterminowym.

Zaczy­nał w 2014 roku jako pośred­nik obro­tu nie­ru­cho­mo­ścia­mi, wyszu­ku­jąc nie­ru­cho­mo­ści dla klien­tów prywatnych.

Zawsze idzie pod prąd i robi wszyst­ko, żeby osią­gnąć swój cel. Sam się moty­wu­je do dzia­ła­nia i natych­miast wdra­ża w życie swo­je pomysły.

W rela­cjach biz­ne­so­wych nade wszyst­ko ceni sobie szcze­rość i otwar­tość, chęt­nie dzie­li się doświad­cze­niem i poma­ga każ­de­mu, kto o to poprosi.

Pry­wat­nie jest mężem Kasi i ojcem trzy­let­niej Ani.

Dołącz do szkolenia
Wynajem krótkoterminowy w praktyce

W ramach szkolenia otrzymujesz

4 moduły

Peł­ne prak­tycz­nej wiedzy 

Listy kontrolne

Pomo­gą Ci w zacho­wa­niu stan­dar­dów i wyso­kiej jako­ści Two­ich usług 

Certyfikat

Potwier­dzi zdo­by­tą przez Cie­bie wiedzę 

Szablony korespondencji

Możesz je wyko­rzy­stać do komu­ni­ka­cji z Two­imi gość­mi po pol­sku i angielsku 

Miejsce szkolenia

Zobacz, co zmieniło się u Lucyny Herbasz z Gdańska po tym, jak skorzystała ona z kursu online, prowadzonego przez Michała

Teraz Ty możesz dołączyć do Lucyny i wielu innych zadowolonych kursantów.

Wybierz pakiet najlepszy dla siebie

Pakiet Szkolenie Premium 

Samo szkolenie
1979 brutto (1609 zł netto)
 • 4 moduły szkoleniowe
 • Listy kontrolne
 • Szablony korespondencji
 • Certyfikat
 • Kawa i herbata, ciastka
 • Lunch
 •  
   
   

LUB
Zamów szkolenie
w pakiecie z nagraniem wideo

+ 200 zł (brutto)

Wideo pozwo­li Ci na powrót do wie­dzy ze szko­le­nia, ile razy chcesz.

Pakiet Szkolenie VIP 

Szkolenie z 4 konsultacjami live
2479 brutto (2015 zł netto)
 • 4 moduły szkoleniowe
 • Listy kontrolne
 • Szablony korespondencji
 • Certyfikat
 • Kawa i herbata, ciastka
 • Lunch
 • 4× godzinne spotkania na żywo po szkoleniu na zamkniętej grupie Facebookowej
top oferta 

LUB
Zamów szkolenie
w pakiecie z nagraniem wideo

+ 100 zł (brutto)

Wideo pozwo­li Ci na powrót do wie­dzy ze szko­le­nia, ile razy chcesz.

Bonusy

Decy­du­jąc się na udział w szko­le­niu sta­cjo­nar­nym, otrzy­mu­jesz rów­nież sze­reg bonu­sów i niespodzianek.

4× spotkanie na konsultacjach online na grupie*

Odbę­dą się one w posta­ci live’ów na spe­cjal­nej, zamknię­tej gru­pie FB dla kur­san­tów. Będziesz mieć moż­li­wość zada­wa­nia nam pytań i podzie­le­nia się swo­imi doświadczeniami.
* Ten bonus otrzy­masz kupu­jąc Szko­le­nie w Pakie­cie VIP.

50% zniżki na indywidualne konsultacje online

z Micha­łem Bory­chow­skim oraz Macie­jem Syta 

3-miesięczny dostęp do aplikacji lula.cleaning

któ­ra umoż­li­wi Ci auto­ma­tycz­ne i wygod­ne zarzą­dza­nie sprzą­ta­niem w Two­ich apartamentach 

Ubezpieczenia – rabat

obni­żasz kosz­ty star­to­we usłu­gi, bez któ­rej trud­no się obejść 

FAQ

Oczy­wi­ście, podaj dane swo­jej fir­my pod­czas pro­ce­su zamó­wie­nia. Fak­tu­rę otrzy­masz na adres mailo­wy poda­ny w zamówieniu.

Prze­czy­taj wszyst­kie infor­ma­cje na tej stro­nie i poczuj, czy masz goto­wość do dzia­ła­nia. Jeśli wciąż nie masz pew­no­ści, napisz do nas i poroz­ma­wiaj­my. Pomo­że­my Ci zdecydować.

Do zobaczenia na szkoleniu!

Scroll to Top