19 stycznia 2019, sobota, godz. 18–22:00

III Zlot Grupy Facebookowej
Wynajem Krótkoterminowy

Gdańsk, Sztuka Wyboru

Zapra­sza­my ser­decz­nie na kolej­ny Zlot naszej Gru­py, któ­ry odbę­dzie się tym razem w Gdań­sku w Sztu­ce Wybo­ru. Zakup bile­tów w przed­sprze­da­ży trwa do 16 stycz­nia (środa).

Zlot

Po uda­nych dwóch war­szaw­skich zlo­tach gru­py face­bo­oko­wej Wyna­jem Krót­ko­ter­mi­no­wy zde­cy­do­wa­li­śmy się zor­ga­ni­zo­wać spo­tka­nie rów­nież poza stolicą. 

Kil­ka­dzie­siąt osób, któ­re dzie­lą Two­je zain­te­re­so­wa­nie wynaj­mem krót­ko­ter­mi­no­wym, goto­we do wymia­ny doświad­czeń, wie­dzy i inspi­ra­cji. Roz­mo­wy o przy­szło­ści bran­ży w Pol­sce. Oka­zja do wymia­ny kon­tak­tów i pozna­nia nowych rozwiązań. 

W mia­rę moż­li­wo­ści zor­ga­ni­zu­je­my pod­czas Zlo­tu rów­nież pre­lek­cje na tema­ty zwią­za­ne z wynaj­mem krótkoterminowym.

Prelegenci

Lista pre­le­gen­tów w przygotowaniu.

Michal_0284_midres_square copy

Zało­ży­ciel Gru­py Wyna­jem Krót­ko­ter­mi­no­wy,
Dorad­ca Wynaj­mu Krótkoterminowego

Agenda

W mia­rę moż­li­wo­ści chce­my zor­ga­ni­zo­wać cie­ka­we wystą­pie­nia, jed­nak widzi­my nasz pierw­szy gdań­ski Zlot przede wszyst­kim jako oka­zję do wymia­ny kon­tak­tów i bliż­sze­go pozna­nia się.

Poniż­szy plan będzie jesz­cze aktu­ali­zo­wa­ny i ma cha­rak­ter wyłącz­nie orientacyjny.

Czas

Temat

Prelegent / Prowadzenie

Marlena Kosiura

InwestycjeWKurortach.pl

Michał Borychowski

Krót­ki Termin

Miejsce spotkania

Spo­ty­ka­my się w Sztu­ce Wybo­ru (sala na 1. pię­trze), na tere­nie Gar­ni­zo­nu, przy uli­cy Sło­wac­kie­go 19 w Gdańsku. 

Cena uczestnictwa

W cenie drob­ny poczę­stu­nek (bez napo­jów).
Pro­mo­cyj­ne ceny do 16 stycz­nia (śro­da). Po tym ter­mi­nie ceny rosną.

89 zł

Partnerzy i sponsorzy Zlotu

394808_e7b923dddf014e2f8a7e4f2c7096a04b_mv2_d_2344_2324_s_2 (1)

I Zlot Grupy w Warszawie

II Zlot Grupy w Warszawie

Często zadawane pytania

Oczy­wi­ście. Wpisz dane fir­my pod­czas skła­da­nia zamó­wie­nia. Fak­tu­rę prze­śle­my do Cie­bie mailem.

Orga­ni­za­to­rem wyda­rze­nia jest Michał Bory­chow­ski, dzia­ła­ją­cy pod fir­mą Dyna­Soft Michał Bory­chow­ski z sie­dzi­bą w War­sza­wie. W orga­ni­za­cji wyda­rze­nia poma­ga­ją rów­nież: Mar­le­na Kosiu­ra, Asia i Miłosz Ryć­ko-Bożeń­scy, San­dra Górska.

Nie, wystar­czy, że podasz swo­je nazwi­sko przy wej­ściu na konferencję.

Zachę­ca­my do zazna­cza­nia w wyda­rze­niu na gru­pie swo­jej obec­no­ści. W ten spo­sób moż­na wza­jem­nie poka­zać sobie pla­no­wa­ną obecność.

Jasne! Wszel­kie pomy­sły mile widzia­ne. Skon­tak­tuj się z nami i wspól­nie pomy­śli­my, jak możesz się przydać.

Scroll to Top