Startujesz w branży wynajmu krótkoterminowego?

A może masz już pewne doświad­czenia, ale Two­je wyni­ki Cię nie satys­fakcjonu­ją?

Pomagam osobom takim, jak Ty, rozwinąć skrzy­dła i osiągnąć więcej!

Zapisu­jąc się na newslet­ter otrzy­masz DARMOWY E-BOOK z instrukcją, dzię­ki której dowiesz się, jak osza­cow­ać potenc­jał swo­jego lokalu przy wyna­jmie krótkoter­mi­nowym.

PS: Dołącz do grupy Wyna­jem Krótkoter­mi­nowy na Face­booku

Kim jestem?

Nazywam się Michał Borychowski

Od lat spec­jal­izu­ję się w tem­atyce nieru­chomoś­ci i naj­mu krótkoter­mi­nowego, a tak w wielu aspek­tach związanych z obsługą turys­tów.

Moja przy­go­da z nieru­chomoś­ci­a­mi się­ga roku 2005, kiedy to pier­wszy raz kupiłem mieszkanie od dewel­opera, i w niedługim cza­sie odsprzedałem je z zyskiem. Zakupy inwest­y­cyjne real­i­zowałem także w kole­jnych lat­ach, w między­cza­sie rozwi­ja­jąc także dzi­ałal­ność w obszarze wyna­j­mu dłu­goter­mi­nowego.

Od roku 2009 r. wyna­j­mu­ję też krótkoter­mi­nowo: włas­ny aparta­ment w Koło­brzegu oraz w Warsza­w­ie (na zasadzie pod­na­j­mu).

Jestem również zaan­gażowany w dzi­ała­nia i inic­jaty­wy zmierza­jące do pro­fesjon­al­iza­cji pro­fesji mikro­hote­larzy – czyli nas wszys­t­kich, którzy wyna­j­mu­je­my mieszka­nia turys­tom.

Jak mogę Cię wesprzeć w drodze ku własnemu biznesowi najmu na doby?

Pomagam rozwinąć skrzy­dła i osiągnąć maksy­malne przy­chody właś­ci­cielom lokali wyna­j­mowanych krótkotermionowo: doradza­jąc, prowadząc kon­sul­tac­je i grupę na Face­booku liczącą już kil­ka tysię­cy osób.

Złożony sys­tem zarządza­nia ofer­ta­mi na Airbnb oraz Booking.com znam od pod­szew­ki, na bieżą­co śledzę wprowadzane w ser­wisach Online Trav­el Agency (OTA) nowoś­ci doty­czące funkcjon­al­noś­ci i pro­mowa­nia ofert.

Pry­wat­nie jestem mężem i tatą dwój­ki małych dzieci. Uwiel­bi­amy razem podróżować, a wtedy rzecz jas­na korzys­tamy z pry­wat­nych ofert umieszc­zonych na Airbnb i Booking.com

Obserwuj mnie w mediach społecznościowych

Zna­jdziesz tu jeszcze więcej wartoś­ciowej wiedzy:

Prowadzę kursy online
o tematyce wynajmu krótkoterminowego

Częs­to spo­tykam oso­by, które chcą zacząć zara­bi­ać na wyna­jmie krótkoter­mi­nowym, ale nie wiedzą, jak to zro­bić. 

Mają mnóst­wo pytań i wąt­pli­woś­ci, takich jak:

  • Jak odnaleźć mieszkanie na pod­wyna­jem?
  • Jak przy­go­tować mieszkanie pod wyna­jem krótkoter­mi­nowy?
  • Jak napisać atrak­cyjną ofer­tę przy­cią­ga­jącą goś­ci?
  • Jak zarządzać swo­ją ofer­tą na plat­for­ma­ch rez­erwa­cyjnych Airbnb i Book­ing?
  • Jak sprawnie obsługi­wać swo­je mieszkanie pod­czas zmi­an goś­ci?
  • Jak prowadz­ić owoc­ną komu­nikację z gość­mi?
  • Jak zapewnić sobie jak najlep­sze recen­z­je?
  • Jak zwięk­szyć swo­je obłoże­nie?

Mój kurs odpowia­da na te pyta­nia, porząd­ku­je wiedzę tak, że na końcu będziesz mieć jas­ność, jaką drogą podążać, żeby osiągnąć sukces.

Bądźmy w kontakcie!

Zostaw mi wiado­mość lub zadaj pytanie:

Michał Borychowski

Polub moją stronę na Facebooku

Copy­right © 2018
Michał Borychows­ki. Krót­ki Ter­min

Pro­jekt i wyko­nanie strony:
simplyyourself.online

Obser­wuj mnie w Internecie:

Przewiń do góry