Logowanie

Zarejestruj się

Na adres e‑mail zosta­nie wysła­ny odno­śnik do usta­wie­nia nowe­go hasła.

Dbam o Two­ją pry­wat­ność. Admi­ni­stra­to­rem Two­ich danych oso­bo­wych będzie Dyna­Soft Michał Bory­chow­ski, ul. Kazu­ry 4/26, 02–795 War­sza­wa. Szcze­gó­ły zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem danych znaj­dziesz w poli­ty­ka pry­wat­no­ści.

Orga­ni­za­tor zastrze­ga sobie pra­wo do odwo­ła­nia szko­le­nia w dowol­nym momen­cie. Zwro­to­wi pod­le­ga wpła­co­na kwo­ta do orga­ni­za­to­ra. Orga­ni­za­tor nie zwra­ca innych kosz­tów takich jak dojazd, noc­leg, itp.

Scroll to Top