Wyzwania najmu krótkoterminowego w 2024 r.

Jednodniowe szkolenie stacjonarne
dla początkujących

z Ewą Wielgórską i Michałem Borychowskim,

a także gośćmi specjalnymi.

Czy to Cię dotyczy?

Jeśli tak, to nasze szkolenie jest dla Ciebie!

Podczas szkolenia

Ozna­cza to, ni mniej, ni wię­cej, że szko­le­nie to daje Ci moż­li­wość budo­wa­nia biz­ne­su na każ­dym jego eta­pie rozwoju. 

A po ukończonym szkoleniu

Agenda i zakres szkolenia

Uwaga! Poniżej znajdziesz agendę naszego szkolenia

Szkolenie: Wyzwania najmu krótkoterminowego w 2024 r.

Środa, 15 maja 2024

9:30

Rejestracja uczestników

9:30

10:00

Przywitanie i przedstawienie agendy

10:00

10:10

Jak technologia zwiększa elastyczność najmu i chroni przed ryzykiem pustostanów? (Ewa Wielgórska, prezes zarządu Fairy Flats)

Nauczysz się, jakie są tren­dy i ryzy­ka w naj­mie krótkoterminowym

Cze­go się dowiesz? 

 • Jak wyglą­da rynek naj­mu śred­nio i krótkoterminowego?
 • Jak wypo­sa­żyć miesz­ka­nie na wyna­jem krót­ko­ter­mi­no­wy? Jakich będów uniknąć? 
 • Dwa mode­le pro­wa­dze­nia naj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go — przez wła­sną fir­mę i przez ope­ra­to­ra. Wady i zale­ty obu modeli. 
 • Jakie tech­no­lo­gie są klu­czem do suk­ce­su w wynaj­mie krótkoterminowym? 
 • Jakie są naj­waż­niej­sze aspek­ty przy obsłu­dze gościa/najemcy?
10:10

11.10

Podatki w najmie krótkoterminowym (Robert Wielgórski, doradca podatkowy)

Poznasz odpo­wiedź na pyta­nie, jakie są obo­wiąz­ki podat­ko­we w naj­mie krótkoterminowym? 

Cze­go się dowiesz? 

 • Jakie są róż­ni­ce w podat­kach przy dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej a naj­mem prywatnym? 
 • Jak opty­mal­nie roz­li­czyć PIT
 • Jaki jest limit 8,5% ryczał­tu — 100 tysię­cy czy 300 tysięcy? 
 • Czy musi­my pła­cić wyż­szy poda­tek od nieruchomości? 
 • Czy reje­stra­cja na VAT jest obo­wiąz­ko­wa i kie­dy musi­my mieć kasę fiskalną? 
 • Czy moż­na odzy­skać VAT od zaku­pu loka­lu od dewelopera? 

 

11.10

12:00

Korzystny zakup mieszkań pod najem krótkoterminowy (Krzysztof Świaniewicz, Inwestor w branży nieruchomości, twórca platformy Erevie)

Poznasz odpo­wiedź na pyta­nie, czy zakup miesz­ka­nia na najem krót­ko­ter­mi­no­wy zna­czą­co róż­ni się od stan­dar­do­wych poszukiwań? 

Cze­go się dowiesz?

 • Gdzie szu­kać miesz­kań pod najem krótkoterminowy? 
 • Na co zwra­cać szcze­gól­ną uwa­gę kupu­jąc miesz­ka­nie z myślą o najmie? 
 • Czy są jakieś czyn­ni­ki, któ­re pozwo­lą Ci zmak­sy­ma­li­zo­wać ROI
12:00

13:00

Przerwa na lunch

13:00

14:00

Nowa era wynajmów krótkoterminowych: czy jesteś gotowy na wyjątkowość? (Michał Banasiuk, twórca usługi Breakmake)

Poznasz odpo­wiedź na pyta­nie, jak wyglą­da rynek STR w Euro­pie, w Polce i Warszawie. 

Cze­go się dowiesz? 

 • Na czym oprzeć swo­ją stra­te­gię budo­wy prze­wa­gi kon­ku­ren­cyj­nej na rynku? 
 • Jakie usłu­gi dodat­ko­we są waż­ne dla klien­tów, a jed­no­cze­śnie pomo­gą inwe­sto­rom wyróż­nić się na ryn­ku i zbu­do­wać dodat­ko­we przychody? 

 

 

14:00

15:00

Efektywne zarządzanie sprzątaniem w wynajmie krótkoterminowym: strategie, narzędzia i porady (Michał Borychowski, twórca platformy Lula.Cleaning,Vice Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego )

Nauczysz się, jak efek­tyw­nie i szyb­ko zarzą­dzać sprzą­ta­nia­mi w two­ich mieszkaniach. 

Cze­go się dowiesz?

 • Jakie są sku­tecz­ne stra­te­gie zarzą­dza­nia ope­ra­cja­mi i sprzą­ta­niem w wynaj­mie krótkoterminowym?
 • Jakie narzę­dzia uła­twia­ją usta­wia­nie har­mo­no­gra­mu sprzątań?
15:00

16:00

Luźne rozmowy

16:00

17:00

Zakończenie szkolenia

17:00

Kim jesteśmy?

Michał Borychowski

Poma­ga roz­wi­nąć skrzy­dła i osią­gnąć mak­sy­mal­ne przy­cho­dy wła­ści­cie­lom loka­li wynaj­mo­wa­nych krót­ko­ter­mi­no­wo, szko­ląc, dora­dza­jąc, pro­wa­dząc kon­sul­ta­cje i gru­pę na Facebooku.

Jego przy­go­da z nie­ru­cho­mo­ścia­mi się­ga roku 2005, kie­dy to pierw­szy raz nabył pra­wa do miesz­ka­nia u dewe­lo­pe­ra, a następ­nie doko­nał cesji umo­wy z zyskiem. W kolej­nych latach reali­zo­wał podob­ne inwe­sty­cje, jak rów­nież inwe­sty­cje na wyna­jem długoterminowy.

Od roku 2009 wynaj­mu­je krót­ko­ter­mi­no­wo apar­ta­ment w Koło­brze­gu oraz zaj­mu­je się pod­naj­mem czte­rech miesz­kań w War­sza­wie. Przez ostat­nie pięć lat zarzą­dzał wynaj­mem zdal­nie, na co dzień miesz­ka­jąc w Hiszpanii.

Zami­ło­wa­nie do opty­ma­li­za­cji, żył­kę mar­ke­tin­go­wą i wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w bran­ży tech­no­lo­gicz­nej wyko­rzy­stał w wynaj­mie krót­ko­ter­mi­no­wym. Dzię­ki temu nie tyl­ko dba o jak naj­lep­szą auto­ma­ty­za­cję swo­je­go biz­ne­su, ale też o to, by był on sku­tecz­nie pro­mo­wa­ny. Te aspek­ty są waż­ną czę­ścią jego szko­leń i prelekcji.

Od 2017 roku pro­wa­dzi na Face­bo­oku gru­pę z war­to­ścio­wy­mi dys­ku­sja­mi o wynaj­mie krót­ko­ter­mi­no­wym , któ­ra liczy w tej chwi­li już ponad 5000 członków.

Pry­wat­nie jest mężem, a tak­że ojcem dwój­ki małych dzie­ci. Uwiel­bia­ją razem podró­żo­wać, a wte­dy natu­ral­nie korzy­sta­ją z pry­wat­nych ofert umiesz­czo­nych na Airbnb i Booking. 

Ewa Wielgórska

Zało­ży­ciel­ka i Wła­ści­ciel­ka fir­my Fairy Flats, zaj­mu­ją­cej się obsłu­gą naj­mu krót­ko- i śred­nio­ter­mi­no­we­go miesz­kań w War­sza­wie oraz Poznaniu. 

W swo­jej pra­cy sta­wia na jakość, a nie na ilość. Każ­dy apar­ta­ment trak­tu­je jak wła­sny dom, a każ­de­go wła­ści­cie­la i gościa jak część roz­sze­rzo­nej #fairy­fa­mi­ly.

Poma­ga rów­nież swo­im klien­tom przy sprze­da­ży i zaku­pie nie­ru­cho­mo­ści. Pomoc­na, skrom­na, ale bar­dzo wytrwa­ła w dąże­niu do celu.

Zmo­ty­wo­wa­na mło­da biz­ne­swo­man, mają­ca sto pomy­słów na minu­tę. Zawsze idzie pod prąd i nie ma dla niej rze­czy nie­moż­li­wych. Sama moty­wu­je się do dzia­ła­nia i zara­ża tym innych.

W rela­cjach biz­ne­so­wych nade wszyst­ko ceni sobie szcze­rość, otwar­tość i lojal­ność, chęt­nie dzie­li się doświad­cze­niem i poma­ga każ­de­mu, kto chce się roz­wi­nąć w branży.

Pry­wat­nie jest żoną Rober­ta i mamą dwóch wspa­nia­łych córek: Ali­cji i Weroniki.

Dołącz do szkolenia
Wyzwania najmu krótkoterminowego w 2024 r.

Cena to jedyne 399 zł za całodzienne szkolenie, w tym lunch

Miejsce szkolenia

FAQ

Oczy­wi­ście, podaj dane swo­jej fir­my pod­czas pro­ce­su zamó­wie­nia. Fak­tu­rę otrzy­masz na adres mailo­wy poda­ny w zamówieniu.

Prze­czy­taj wszyst­kie infor­ma­cje na tej stro­nie i poczuj, czy masz goto­wość do dzia­ła­nia. Jeśli wciąż nie masz pew­no­ści, napisz do nas i poroz­ma­wiaj­my. Pomo­że­my Ci zdecydować.

Do zobaczenia na szkoleniu!

Scroll to Top