Czy warto zostać superhostem?

Na plat­for­mie Airbnb ist­nie­je moż­li­wość zosta­nia super­ho­stem. Pokrót­ce omó­wi­my korzy­ści zosta­nia super­ho­stem, pod­po­wie­my jak nim zostać i utrzy­mać ten status.

Przywileje oferowane przez Airbnb

Airbnb na kil­ka spo­so­bów wyna­gra­dza gospo­da­rzy, któ­rym uda­ło się osią­gnąć ten sta­tus. Jed­nym z przy­wi­le­jów jest szyb­sza obsłu­ga na info­li­nii, co jest dość spo­rym udo­god­nie­niem, gdyż cza­sa­mi na roz­mo­wę z kon­sul­tan­tem trze­ba pocze­kać nawet godzi­nę. Jeśli nato­miast jesteś super­ho­stem, ten czas jed­nak nie prze­kra­cza nigdy kil­ku minut. Spo­ra oszczęd­ność cza­su i nerwów.

Innym przy­wi­le­jem jest oddziel­ny filtr super­host w wyszu­ki­war­ce ofert, co prze­kła­da się na wyż­szą oglą­dal­ność, a co za tym idzie więk­sze obło­że­nie miesz­ka­nia. Gość, nawet jeśli z nie­go nie sko­rzy­sta, to z pozio­mu wyszu­ki­war­ki zoba­czy zna­czek super­host koło ofer­ty. Są one chęt­niej wybie­ra­ne, gdyż dają poten­cjal­ne­mu gościo­wi więk­sze poczu­cie bez­pie­czeń­stwa i gwa­ran­cje wyso­kiej jako­ści, zarów­no jeśli cho­dzi o stan­dard miesz­ka­nia, jak i o komu­ni­ka­cje z gospo­da­rzem. Dodat­ko­wo Airbnb wyżej pozy­cjo­nu­je ofer­ty super­ho­stów, co też real­nie prze­kła­da się na obłożenie.

Kolej­nym przy­wi­le­jem są środ­ki w kwo­cie 100 dola­rów do wyko­rzy­sta­nia na podró­że na por­ta­lu albo pro­fe­sjo­nal­na sesja zdję­cio­wa. Jest to nowość i kie­dyś nie było takie­go wybo­ru. Pro­fe­sjo­nal­na sesja zdję­cio­wa jest o tyle atrak­cyj­na, że oprócz ład­nych zdjęć mamy na każ­dym zdję­ciu zna­czek zwe­ry­fi­ko­wa­ne przez Airbnb. Dzię­ki takie­mu ozna­cze­niu gość ma pew­ność, że zdję­cia przed­sta­wia­ją stan fak­tycz­ny miesz­ka­nia, co też wpły­wa pozy­tyw­nie na atrak­cyj­ność i wia­ry­god­ność oferty.

Airbnb, oprócz bonów na podró­że i dar­mo­wych sesji zdję­cio­wych, ofe­ru­je zapro­sze­nia na impre­zy oraz umoż­li­wia wcze­śniej­szy dostęp do nowych narzędzi.

Wkrót­ce mają zostać wpro­wa­dzo­ne jesz­cze kolej­ne przy­wi­le­je dla super­ho­stów, takie jak: zapro­sze­nia na webi­na­ry, narzę­dzia mar­ke­tin­go­we, wię­cej opcji ceno­wych, zakład­ka opty­ma­li­za­cja cen oraz zniż­ki na wyciecz­ki, kon­cer­ty i inne cie­ka­we wydarzenia.

Jak zostać superhostem?

Ist­nie­je kil­ka wymo­gów, któ­re musisz speł­nić, aby zostać super­ho­stem. Poniż­sze wymo­gi muszą być cały czas speł­nia­ne, aby utrzy­mać się w pro­gra­mie. Airbnb spraw­dza postę­py gospo­da­rzy co trzy mie­sią­ce. Sta­tus super­ho­sta nie jest, więc czymś danym raz i na zawsze.

Ogólna ocena

Musisz uzy­skać ogól­ną oce­nę swo­jej ofer­ty na pozio­mie 4.8, co ozna­cza, że 80% Two­ich recen­zji powin­no być  pię­cio­gwiazd­ko­wych. Aby uzy­skać tak wyso­ki wynik, musisz dbać o zado­wo­le­nie gości. Ofer­ta musi być zgod­na z rze­czy­wi­sto­ścią, miesz­ka­nie czy­ste, a Ty powi­nie­neś być dys­po­zy­cyj­ny i kontaktowy.

Wskaźnik aktywności

Wskaź­nik Two­jej aktyw­no­ści musi wyno­sić co naj­mniej 90%. Co to wła­ści­wie ozna­cza? Powi­nie­neś moż­li­we jak naj­szyb­ciej odpo­wia­dać na zapy­ta­nia Two­ich gości, aby utrzy­mać ten wskaź­nik na wyso­kim pozio­mie. Ide­al­nie by było, gdy­byś odpo­wia­dał w cią­gu kil­ku minut, albo cho­ciaż w cią­gu godzi­ny, aby poziom Two­jej aktyw­no­ści nie spadł.

Brak anulowanych rezerwacji

Nie możesz w cią­gu roku anu­lo­wać nawet jed­nej rezer­wa­cji, aby mieć szan­se na otrzy­ma­nie sta­tu­su super­ho­sta, a tak­że, aby go utrzy­mać. Są oczy­wi­ście szcze­gól­ne oko­licz­no­ści, w któ­rych możesz rezer­wa­cje odwo­łać, ale te wyjąt­ko­we sytu­acje są wyszcze­gól­nio­ne przez Airbnb na ich stro­nie i wyma­ga­ją przed­sta­wie­nia dodat­ko­wej dokumentacji.

Pobyty gości i wystawione przez nich recenzje

Kolej­nym wymo­giem jest uzy­ska­nie mini­mum dzie­się­ciu rezer­wa­cji w cią­gu roku, a tak­że uzy­ska­nie mini­mum 50% recen­zji od gości. War­to tuż po wyjeź­dzie gościa, wysłać wia­do­mość z zapy­ta­niem o pobyt, deli­kat­nie przy­po­mnieć o recen­zji. Co do mini­mal­nej licz­by rezer­wa­cji potrzeb­nych do uzy­ska­nia sta­tu­su. Nie powin­no to być powo­dem zmar­twie­nia dla nowych gospo­da­rzy, ponie­waż Airbnb zawsze wyżej pro­mu­je now­sze ofer­ty na jakiś czas, aby mia­ły szan­se się roz­re­kla­mo­wać i uzy­skać kil­ka recen­zji od gości.

Pro­gram super­host ofe­ru­je sze­reg korzy­ści dla gospo­da­rzy. Ma real­ne i zna­czą­ce prze­ło­że­nie na obło­że­nie oraz atrak­cyj­ność ofer­ty. War­to zawal­czyć o sta­tus super­ho­sta, cho­ciaż­by dla­te­go, że już sama wyso­ka licz­ba pozy­tyw­nych recen­zji, szyb­kie odpo­wie­dzi na zapy­ta­nia i brak anu­lo­wa­nych rezer­wa­cji nie­zwy­kle pomo­gą w sku­tecz­nej sprze­da­ży  oferty.

Jeśli potrze­bu­jesz wię­cej wska­zó­wek na temat pro­gra­mu super­host, zaj­rzyj koniecz­nie na poniż­szy link:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top