Czy warto zostać superhostem?

Na plat­for­mie Airbnb ist­nie­je moż­li­wość zosta­nia super­ho­stem. Pokrót­ce omó­wi­my korzy­ści zosta­nia super­ho­stem, pod­po­wie­my jak nim zostać i utrzy­mać ten sta­tus. Przy­wi­le­je ofe­ro­wa­ne przez Airbnb Airbnb na kil­ka spo­so­bów wyna­gra­dza gospo­da­rzy, któ­rym uda­ło się osią­gnąć ten sta­tus. Jed­nym z przy­wi­le­jów jest szyb­sza obsłu­ga na info­li­nii, co jest dość spo­rym udo­god­nie­niem, gdyż cza­sa­mi na roz­mo­wę z kon­sul­tan­tem trze­ba pocze­kać nawet […]

Czy warto zostać superhostem? Read More »